USTAWA USTROJOWA

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 17, czerwiec 2019

USTAWA USTROJOWA BEDNARSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - TERYTORIUM RASZYŃSKA

 

Bednarskiej Szkoły Podstawowej - Terytorium Raszyńska, zwanej dalej Szkołą, jest ustrój demokratyczny z zachowaniem zasady trójpodziału władz.

 

Władza ustawodawcza

 

1.     Władzą ustawodawczą Szkoły jest Sejm Szkolny.

2.     Sejm Szkolny ma moc uchwalania ustaw wiążących dla wszystkich obywateli Szkoły.

3.     Sejm Szkolny uchwala ustawy zwykłą większością głosów.

4.      Ustawą ustrojową Sejm Szkolny zmienia większością bezwzględną swojego ustawowego składu.

5.     Wszelkie decyzje nie zastrzeżone dla innych organów władz szkolnych podejmowane są przez Sejm Szkolny.

6.     Inicjatywę ustawodawczą mają posłowie, dowolny organ władzy wykonawczej, Zarząd TP PSLO, grupa co najmniej 15 obywateli Szkoły oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

7.     W skład Sejmu Szkolnego wchodzi:

7.1.                    3 delegatów z każdej klasy: wybrany w głosowaniu tajnym przez  uczniów delegat uczniowski, wybrany w głosowaniu tajnym przez rodziców delegat rodzicielski oraz jeden wychowawca klasy.

7.2.                    15 posłów wybieranych w wyborach, po 5 z każdego stanu.

7.3.                    Posłowie wybierani w wyborach wybierani są tylko przez obywateli stanu, do którego należą.

7.4.                    Dodatkowo do Sejmu Szkolnego wejść może nie więcej niż 5 posłów spośród absolwentów.

8.     Posiedzenia Sejmu Szkolnego są zwoływane przez Marszałka Sejmu na wniosek 15 obywateli Szkoły, posła, dowolnego organu władzy wykonawczej lub Sądu Szkolnego.

9.     Sejm Szkolny wybiera delegatów na posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej.

10.            Pracą Sejmu Szkolnego kieruje Marszałek Sejmu.

11.            Sejm Szkolny działa wedle uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

 

Władza wykonawcza

 

1.     Władzę wykonawczą Szkoły jest Rada Szkoły oraz w określonym przez Konstytucję zakresie Rada Nauczycieli i Dyrektor Szkoły.

2.     Rada Szkoły kieruje społecznym życiem Szkoły.

3.     W skład Rady Szkoły wchodzi po 2 przedstawicieli ze stanu uczniowskiego z każdego z trzech roczników (klasy VI, VII, VIII), 3 przedstawicieli stanu nauczycielskiego i 3 przedstawicieli stanu rodzicielskiego wybieranych w wyborach powszechnych.

4.     Pracą Rady Szkoły kieruje Premier.

5.     Rada Szkoły działa wedle uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Sejm Szkolny regulaminu.

 

Władza sądownicza

 

1.     Władzą sądowniczą Szkoły jest Sąd Szkolny.

2.     Sąd Szkolny rozstrzyga spory zaistniałe w obrębie społeczności szkolnej.

3.     Sąd Szkolny nie orzeka kar, lecz decyduje o winie będą niewinności i proponuje Dyrektorowi określony wymiar kary.

4.     Sad Szkolny w uzasadnionych przypadkach może pozbawić obywatela Szkoły praw wyborczych.

5.     Sąd Szkolny bada legalność prawa szkolnego lub dokonuje jego wykładni, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem zwraca się do Sejmu Szkolnego o zmianę wadliwego przepisu.

6.     Sąd Szkolny orzeka o zgodności z prawem decyzji innych władz szkolnych i uchyla w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z prawem.

7.     Każdy obywatel Szkoły ma prawo wnieść sprawę do Sądu Szkolnego.

8.     Od decyzji Sądu Szkolnego można się odwołać do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej.

9.     W skład Sądu Szkolnego wchodzi po 2 przedstawicieli każdego stanu wybieranych w wyborach powszechnych.

10.            Sędziowie-elekci stają się sędziami w momencie złożenia ?lubowania przed Sejmem Szkolnym.

11.            Pracami Sądu Szkolnego kieruje wybrany przez sędziów Prezes Sądu Szkolnego.

12.            Sąd obraduje w składzie trzyosobowym przy zachowaniu zasady równości stanów.

13.            Skład sędziowski jest każdorazowo wyznaczany przez Prezesa Sądu Szkolnego.

14.            Delegaci do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej są każdorazowo wybierani spośród sędziów przez Prezesa Sądu Szkolnego.

15.            Sąd Szkolny działa wedle uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Sejm Szkolny regulaminu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

1.     Rzecznik Praw Obywatelskich mediuje w rozstrzyganiu sytuacji spornych, szczególnie tych nie opisanych prawem szkolnym.

2.     Broniąc praw obywatelskich Rzecznik może wnosić sprawę do Sądu Szkolnego w imieniu osób pokrzywdzonych.

3.     Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje prawa i decyzje wprowadzane w życie przez Władze Szkolne pod kątem praw obywatelskich zapewnionych w Konstytucji Rzeczpospolitej Szkolnej, a także ich wpływ na atmosferę panującą w szkole oraz podejmuje stosowne działania w przypadku, gdy prawa obywatelskie są naruszane, bądź stosowanie prawa źle wpływa na atmosferę w szkole.

4.     Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest w wyborach powszechnych.

5.     Funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich nie można łączyć z funkcją sędziego.

 

Przepisy końcowe

 

1.     Sposób i termin przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza.

 

.