REGULAMIN SEJMU SZKOLNEGO

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 17, czerwiec 2019

REGULAMIN SEJMU SZKOLNEGO

 1.      Prezydium

1.1.   W skład Prezydium Sejmu wchodzą: Marszałek i Wicemarszałkowie.

1.2.   W Prezydium Sejmu muszą być reprezentowane stany: nauczycielski, uczniowski, rodzicielski.

1.3.   Procedura wyboru prezydium: przygotowuje się trzy listy kandydackie, według stanów. Posłowie w tajnym głosowaniu wybierają Prezydium pozostawiając na każdej liście jedno nazwisko. W drugim głosowaniu tajnym członkowie Sejmu wybierają spośród Prezydium Marszałka.

1.4.   Prezydium pełni swoje funkcje do chwili wyboru nowego Prezydium. Oznacza to w szczególności, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji jest zwoływane przez dotychczasowe Prezydium.

1.5.   Członkowie Prezydium na zmianę przewodniczą obradom Sejmu. Do obowiązków przewodniczącego obradom należy:

1.5.1.      Rozpatrywanie wniosków formalnych.

1.5.2.      Prowadzenie dyskusji - udzielanie i odbieranie głosu mówcom, sporządzanie listy mówców.

1.5.3.      Przeprowadzanie głosowań i ustalanie ich trybu (ustalanie kolejności głosowania wniosków).

1.6.   Prezydium Sejmu Szkolnego jest zobowiązane poinformować posłów o terminie posiedzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

1.7.   Prezydium Sejmu Szkolnego jest zobowiązane umieścić w Internecie już istniejące projekty ustaw w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi.

 2.      Podejmowanie decyzji

2.1.   Na posiedzeniu Sejmu Szkolnego odbywają się kolejno: przedstawienie Izbie projektu przez wnioskodawcę i dyskusja.

2.2.   Podczas dyskusji istnieje możliwość proponowania poprawek. Muszą one dotyczyć konkretnych punktów rozpatrywanego projektu, w przeciwnym razie nie mogą być głosowane. Można też zgłosić wniosek o przesłanie projektu doraźnie zwołanej komisji lub odrzucenie projektu w całości.

2.3.   Po zamknięciu dyskusji Prezydium ustala kolejność głosowania poprawek oraz informuje o niej Izbę. Następnie poprawki są głosowane.

2.3.1.      Po zakończeniu głosowania nad poprawkami projekt jest głosowany w całości w nowej, zmienionej formie.

2.3.2.      Jako pierwsze głosowane są ewentualne wnioski o odrzucenie projektu w całości, bądź o przesłanie projektu do komisji.

2.3.3.      Jeżeli projekt zostanie odrzucony, proces legislacyjny kończy się i kolejne wnioski i poprawki nie są głosowane.

2.3.4.      Jeżeli projekt zostanie odesłany komisji, poprawki nie są głosowane. Sejm wybiera przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji ustala termin jej posiedzenia i przewodniczy mu. W pracach komisji z prawem decyzji mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani posłowie. Inni członkowie społeczności szkolnej mają w niej jedynie głos doradczy. Po zakończeniu swoich prac komisja przedstawia swój projekt występując jako wnioskodawca.

          2.4. We wszystkich głosowaniach podczas danego posiedzenia Sejmu Szkjolnego brane są pod uwagę tylko głosy posłów i posłanek obecnych na tym  głosowaniu.

 

 

.