Egzaminy do kl. 6

Drukuj
Wojciech Olszewski

Rekrutacja do naszej szkoły składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap to egzaminy pisemne z języka polskiego i matematyki. Egzaminy trwają razem około trzech godzin (wraz z przerwą). Aby  wejść na egzamin  konieczne jest posiadanie identyfikatora ze zdjęciem. Taki identyfikator wydawany jest w sekretariacie szkoły przy ulicy Raszyńskiej 22 przy zapisywaniu się na egzamin.

Rozmowa z kandydatką/kandydatem to drugi etap egzaminu. Odbywa się ona w naszej szkole (ul. Raszyńska 22) i trwa wraz z przygotowaniem około 40 minut.

Podczas rozmowy będziemy chcieli poznać kandydata, dowiedzieć się, co lubi a czego nie lubi, czym się interesuje, jak spędza wolny czas. Będą też pytania z wiedzy ogólnej oraz pytania w oparciu o podstawę programową.

Podobnie jak podczas egzaminu pisemnego, konieczne jest posiadanie identyfikatora.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów. Z języka polskiego, matematyki  i rozmowy kwalifikacyjnej można otrzymać łącznie 72.

Uczniowie i uczennice klasy piątej  Bednarskiej Szkoły Podstawowej (Terytorium Kawalerii) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, egzaminów pisemnych i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Język polski

Egzamin wstępny do klasy VI będzie oparty o podstawę programową z języka polskiego.

Umiejętności, które będziemy sprawdzali w  ramach ćwiczeń stylistyczno-językowych:

 • układanie dialogu
 • pisanie wybranych form: opowiadania, opisu, listu,  dedykacji, zaproszenia, podziękowania, ogłoszenia, życzeń, opisu przeżyć wewnętrznych
 • tworzenie planu odtwórczego tekstu
 • redagowanie notatki

Gramatyka i nauka o języku  –  pytania nie wyjdą poza podany zakres:

 • głoska
 • litera
 • sylaba
 • dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi (np. złoty pierścionek, złote serce)
 • wyrazy wieloznaczne (myszka, zamek itd.)
 • związki frazeologiczne
 • synonimy (stołek – taboret)  i antonimy (wysoki – niski)
 • części mowy wskazywane w tekście lub wykorzystywane przy tworzeniu własnego tekstu: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik

Oczywiście na egzaminie polecenia będą dotyczyły tylko niektórych wymagań.

Przykładowy egzamin z języka polskiego do klasy 6

 

Matematyka

Zakres materiału do egzaminu z matematyki do klasy VI:

 1.  Arytmetyka – liczby wymierne nieujemne (całkowite oraz ułamki zwykłe i dziesiętne)
  • cztery działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), kolejność wykonywania działań
  • porównywanie, porównania różnicowe („o ile”) i ilorazowe („ile razy”)
  • oś liczbowa
  • dzielenie z resztą
  • cechy podzielności liczb (przez 2, 3, 5, 9, 10, 25, 100, 1000 itd.)
  • zamiana jednostek  (przedrostki: kilo, hekto, deka, decy, centy, mili)
  • (liczby ujemne mogą się pojawić jedynie w kontekście temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza lub dat przed naszą erą).
 2. Geometria na płaszczyźnie
  • podstawowe figury geometryczne (punkt, prosta, odcinek, kąt, wielokąty, okrąg, koło)
  • klasyfikacja i własności trójkątów
  • klasyfikacja i własności czworokątów (trapez, równoległobok, romb, prostokąt, kwadrat)
  • mierzenie długości odcinków, rozwartości kątów
  • prostopadłość i równoległość
  • obliczanie obwodów wielokątów
  • obliczanie pól powierzchni trójkątów i czworokątów (znajomość i stosowanie wzorów)
  • suma miar kątów wewnętrznych trójkąta, czworokąta
  • skala (rysowanie figur w danej skali, obliczenia związane ze skalą)
 3. Problemy i obliczenia praktyczne związane z zegarem, kalendarzem, termometrem, zakupami, rzymskim zapisem liczb, odczytywaniem i interpretacją danych zawartych w tabelach, diagramach itp.

Przykładowy egzamin z matematyki do klasy 6

.