Zgody na badanie moczu, przebywanie w obszarze monitorowanym i oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem Szkoły

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 17, październik 2019

 

Bednarska Szkoła Podstawowa

Terytorum Raszyńska

w Warszawie

 

Wyrażam zgodę* / Nie wyrażam zgody* na wynikające z ustawy moczowej testowe badanie moczu

mojej córki*/mojego syna* …………………………………………………………….. na obecność środków zmieniających świadomość.

Warszawa, dn. …………………………………..                                    …………………………………………….....................................

                                                                                                             Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka …………………………………………………....

w strefie monitorowanej.

Warszawa, dn. ………………………………….                                     ……………………………………………………......................................

                                                                                                             Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się ze Statutem Szkoły wraz z załącznikami.

Warszawa, dn. …………………………………..                                    ……………………………………………....................................

                                                                                                             Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

 

 

.