SP

Statut Społecznego Gimnazjumnr 20

Drukuj

 Statut Społecznego

Gimnazjum nr 20

 

Warszawa, wrzesień 2015 roku

 

 ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.      Społeczne Gimnazjum Nr 20 w Warszawie, zwane dalej Szkołą, jest trzyletnią szkołą gimnazjalną prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

 

2.      Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

 

3.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

4.      Szkoła wchodzi w skład Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie. Zasady funkcjonowania zespołu określa jego statut.

 

5.      Szkoła ma siedzibę w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22.

 

6.      Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

§ 2

1.    Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 

2.    Ustrój Szkoły określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów, która jest integralną częścią niniejszego statutu (załącznik nr 1).

 

3.    Zasady wychowawcze realizowane w Szkole sformułowane są w dokumencie Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum „Bednarska”, które są integralną częścią niniejszego statutu (załącznik nr 2).

 

4.    Rada Pedagogiczna, o której mowa w § 5 Statutu, przygotowuje na każdy rok szkolny projekt programu wychowawczego.

 

5.    Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa.

 

6.    Szkoła rozwija zainteresowania uczniów na organizowanych po lekcjach zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin.

 

7.    Szkoła realizuje własny program profilaktyki uzależnień.

 

8.    Szkoła organizuje naukę języków ojczystych dla uczniów – obcokrajowców jako języka obcego trzeciego.

§ 3

1.     Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (TP I SLO), wpisane w KRS pod numerem 0000024016,

z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 22. W imieniu Towarzystwa działa jego

Zarząd. Kompetencje Zarządu określa statut TP I SLO.

 

2.     Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

 

3.     Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudnieni, w zależności od potrzeb, na podstawie Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego.

§ 4

1.    Zatrudnieni w szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 r. Nr 50, poz. 1264) jako niezbędne dla nauczycieli szkół publicznych.

 

2.    W szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014 r., poz. 803).

 

ROZDZIAŁ II

WŁADZE SZKOŁY

§ 5

1.     Władzami szkoły są:

·         Sejm Szkolny

·         Rada Szkoły

·         Rada Pedagogiczna

·         Dyrektor Szkoły

·         Sąd Szkolny.

 

2.     Skład, zakres zadań, sposób wyłaniania oraz zasady funkcjonowania władz szkoły określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów oraz uchwalone regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

3.     Uchwały Sejmu Szkolnego ogłaszane są w "Diariuszu Sejmowym" oraz na internetowej stronie szkoły.

 

4.     Decyzje Rady Szkoły ogłaszane są na tablicy informacyjnej oraz na szkolnych stronach internetowych.

 

5.     Decyzje, wnioski i opinie Rady Pedagogicznej ogłaszane są przez wychowawców w klasach/grupach oraz na zebraniach rodziców.

 

6.     Postanowienia Sądu Szkolnego ogłaszane są w szkole na tablicy informacyjnej oraz na szkolnych stronach internetowych.

7.     Uchwały, decyzje i postanowienia władz szkoły są przedstawiane Zarządowi TP I SLO.

ROZDZIAŁ III

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

§ 6

1.     Za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz.U. 2012 r., poz. 204).

 

2.     Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie Rodziców, za pisemnym potwierdzeniem w formie oświadczenia, ze Statutem Szkoły, wysokością i terminem wpłat czesnego oraz Regulaminem Szkoły. Zmiany w powyższym ogłaszane będą każdorazowo w dzienniku elektronicznym.

 

3.     W celu realizacji swych zadań Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac.

 

4.     Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

·         wybór programu nauczania i podręczników,

·         uzgadnianie sposobów realizacji wybranego programu nauczania,

·         korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

·         opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

·         podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów,

·         podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

5.     Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 

6.     Po uzyskaniu informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego (przekazanej nie później niż do dnia 31 sierpnia danego roku) Rada Pedagogiczna w formie uchwały ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 7

1.    Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz. U. 2015 Nr 83, poz. 843).

 

2.    Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkole określone są w dokumencie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, który jest integralną częścią niniejszego statutu (załącznik nr 3).

§ 8

1.      Sposób nagradzania, upominania i karania uczniów wynika z założeń wychowawczych szkoły. Rodzaje nagród i kar określone są w Regulaminie Szkoły (załącznik nr 4).

2.      W sprawach spornych uczeń ma prawo odwoływać się od decyzji nauczycieli i organów szkoły do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji. Od decyzji Sądu I instancji przysługuje odwołanie, w terminie 7 dni, do Sądu II instancji. Decyzja Sądu II instancji jest ostateczna.

 

3.    O każdej nagrodzie i karze informowani są rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

§ 9

W sytuacji, gdy uczeń sprawia trudności wychowawcze lub wykazuje niedostateczne postępy w nauce, szkoła uzgadnia z jego rodzicami (opiekunami) i - w razie potrzeby - z psychologiem podjęcie wspólnych działań wspomagających.

§ 10

1.    Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

2.    Powodem skreślenia ucznia może być poważne prawa szkolnego. a w szczególności:

·         picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,

·         posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,

·         stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego (przyczyny te szczegółowo zostały określone w Regulaminie Szkoły).

 

3.    Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić z powodu niedostatecznych wyników w nauce (po zasięgnięciu opinii wychowawcy i Rady Pedagogicznej).

 

4.    Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić w trybie § 15 ust. 5.

 

5.    Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Sądu Szkolnego w terminie 7 dni od wydania decyzji – za wyjątkiem trybu przewidzianego w § 15 ust. 5.

 

6.    Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania od decyzji o skreśleniu z

listy uczniów do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od otrzymania

decyzji na piśmie w trybie odwoławczym zgodnym z Kodeksem Postępowania

Administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 11

1.     Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Arkusz zatwierdzany jest przez Zarząd TP I SLO.

 

2.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

§ 12

1.    Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały i grupy przedmiotowe. Maksymalną liczbę uczniów w oddziałach i grupach ustala Zarząd TP I SLO.

 

2.    W szkole jest prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania ustalona dla szkół publicznych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170).

§ 13

1.      Ogólne zasady rekrutacji uczniów do Szkoły na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną , Radą Programową i Zarządem

TP I SLO.

 

2.      Kandydaci są przyjmowani do Szkoły na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej, której szczegółowe zasady, kryteria i harmonogram ustala i podaje do wiadomości na stronie internetowej Dyrektor Szkoły.

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

§ 14

1.      Podstawowe prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców określa Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów.

 

2.      Nauczyciele mają ponadto prawo do:

·         współdecydowania o wyborze programu nauczania w szkole przy zachowaniu realizacji podstawy programowej MEN;

·         swobody wyboru metod realizacji programu nauczania w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;

·         ustalania własnego systemu oceniania pracy uczniów w ramach „Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania”.

3.     Nauczyciele mają ponadto obowiązek:

·         stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętego programu;

·         jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów oraz zasad oceniania ich pracy;

·         udzielania uczniom indywidualnych konsultacji;

·         uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną i zebraniach z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ VI

FINANSOWANIE SZKOŁY

§ 15

1.      Szkoła jest utrzymywana z miesięcznych opłat za naukę wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz innych opłat (m.in. wpisowego), dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez właściwy organ samorządu terytorialnego, ze składek członków TP I SLO oraz z darowizn.

 

2.      Wysokość opłat za naukę w szkole oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów określa Zarząd TP I SLO w porozumieniu z Radą Dyrektorów Zespołu.

 

3.      W momencie przyjęcia ucznia do szkoły rodzice wpłacają wpisowe, którego wysokość określana jest uchwałą Zarządu TP I SLO.

 

4.      Rodzice uczniów są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za naukę. W razie trudności z wywiązywaniem się z obowiązku wnoszenia opłat powinni bezzwłocznie zgłosić ten fakt Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów TP I SLO, aby móc - w uzasadnionych przypadkach - skorzystać z Funduszu Ulg i Zwolnień.

 

5.      W przypadku niewywiązywania się rodziców przez okres dłuższy niż trzy miesiące z obowiązku terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w ust. 3, Zarząd może zgłosić do dyrektora szkoły wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.

 

6.      Rok budżetowy szkoły pokrywa się z rokiem szkolnym.

 

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZ ULG I STYPENDIÓW

§ 16

1.    Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą ubiegać się o obniżenie opłat za naukę dzieci w szkole lub też o zwolnienie z opłat w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami życiowymi.

 

2.    Ulgi i stypendia przyznawane są według regulaminu opracowanego przez Komisję ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów, zatwierdzonego przez Zarząd TP I SLO.

 

3.    Fundusz Ulg i Stypendiów tworzony jest z:

·         odpisu od wpłat za szkołę wniesionych w poprzednim roku szkolnym (w wysokości określonej procentowo przez Walne Zgromadzenie członków TP I SLO),

·         składek członkowskich TP I SLO (w kwocie ustalonej przez Zarząd),

·         darowizn na Fundusz.

 

4.    Pełne zwolnienia z opłat za naukę przyznawane są przez Dyrektora Szkoły (w liczbie ustalonej przez Zarząd TP I SLO).

 

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

1.    Niniejszy statut może zostać zmieniony przez Zarząd TP I SLO na wniosek władz szkoły lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Rady Dyrektorów Zespołu.

 

2.    Zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów uchwala Sejm Szkolny. Wchodzą one w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd TP I SLO.

 

3.    Szkoła używa pieczęci:

Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”

im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie

Społeczne Gimnazjum nr 20

02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22.

 § 18

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd TP I SLO.

 

 

.