Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Wielkiego Rzeczypospolitej Szkolnej dnia 16.03.2015

Drukuj
Wojciech Olszewski

Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Wielkiego Rzeczypospolitej Szkolnej dnia 16.03.2015

1. ZGŁOSZENIE POPRAWEK DO REGULAMINU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ SZKOLNEJ ORAZ GŁOSOWANIE NAD ZGŁOSZONYMI POPRWKAMI

 • poprawka do punktu 2 „Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej ma moc zmieniania Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej. Zmiana Konstytucji musi być zatwierdzona przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół ISLO”
  GŁOSOWANIE za: 7 przeciw: 6 wstrzymało się: 27
 • dodanie punktu 4.4 „Każdy poseł na sejm ma jeden głos”
  GŁOSOWANIE za: 34 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
 • dodanie punktu 8.2 „Prezydium Sejmu składa się ponadto z dwóch Vice Marszałków, którzy wspierają Marszałka w jego zadaniach”
  GŁOSOWANIE za: 13 przeciw: 14 wstrzymało się: 28

2. ZATWIERDZENIE REGULAMINU Z ZATWIERDZONYMI POPRAWKAMI

GŁOSOWANIE za: 33 przeciw: 1 wstrzymało się: 0

3. WYBÓR MARSZAŁKA

kandydaci: Michał Sienicki, Jakub Rurarz

wybrany drogą głosowania: Michał Sienicki

4. WYBÓR SEKRETARZA

kandydaci: Karolina Wegner, Jakub Rurarz

wybrana drogą głosowania: Karolina Wegner

5. USTALENIE PORZĄDKU OBRAD

propozycje:

 • WLH – wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej końcówek żeńskich i męskich
 • Krystyna Starczewska – zmiany w Konstytucji (ogólny punkt)
 • wybór dyrektorów (jako zmiana w Konstytucji)
 • Artur Harris – ustalenie relacji między szkołami Zespołu
 • Wanda Łuczak – przedstawienie systemów demokracji w poszczególnych szkołach
 • Sławomir Sikora i Krystyna Starczewska – należy doprecyzować punkt „zmiany w Konstytucji”, bo jest zbyt ogólny
 • Krystyna Starczewska – idee wychowawcze należy omówić innym razem
 • Rafał Derda – wykreślenie z punktu 3.2.1 Konstytucji „w równych proporcjach”

GŁOSOWANIE NAD NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Zmiany w Konstytucji (końcówki, wybór dyrektorów, proporcjonalność)
 2. Ustalenie relacji między szkołami Zespołu
 3. Przedstawienie systemów demokracji w poszczególnych szkołach

za: 38 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

6. GŁOSOWANIE W SPRAWIE KOŃCÓWEK ŻEŃSKICH I MĘSKICH

Wprowadza się do Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej końcówki żeńskie i męskie.

za: 32 przeciw: 4 wstrzymało się: 2

7. DYSKUSJA NA TEMAT WYBORU DYREKTORÓW ZAKOŃCZONA GŁOSOWANIEM

Ustaliliśmy, że Marszałek będzie zarządzał, kto zabiera głos, a czas na wypowiedź została ograniczona do 2 minut.

Sławomir Sikora (przedstawiciel Raszyńskiej) poinformował, że na posiedzeniu Rady Programowej był omawiany temat wyboru dyrektorów i zaproponował, żeby ktoś z Rady Programowej przedstawił wynik odbytej tam dyskusji.

Lech Krzemiński (przedstawiciel IB) przekazał marszałkowi do odczytania uchwałę Rady Programowej, która brzmi następująco:

UCHWAŁA nr 1

Rada Programowa Towarzystwa Przyjaciół I SLO zebrała się 25 lutego 2015 roku i poświęciła spotkanie rozmowie na temat prawa nauczycieli i pracowników szkół Towarzystwa do wyboru dyrektora / dyrektorki swojej szkoły. W związku z posiedzeniem Sejmu Rzeczypospolitej Szkolnej Rada przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.
1. Dyrektorzy naszych szkół powinni być wybierani przez swoich pracowników.
2. Powinna obowiązywać kadencyjność pełnienia funkcji. Wydaje nam się, że optymalną długością kadencji jest 5 lat.
3. Zarząd, jako organ zatrudniający dyrektorów i z tego powodu ponoszący odpowiedzialność za działalność szkół, powinien mieć prawo zatwierdzenia lub odrzucenia wybranej osoby. Pojawiły się opinie, by ewentualne odrzucenie następowało po okresie próbnym.
4. Jeżeli z jakichkolwiek powodów dyrektor / dyrektorka przestanie pełnić swoją funkcję przed upływem końca kadencji, Zarząd powinien mieć prawo zatrudnienia na czas ograniczony osoby pełniącej obowiązki dyrektora bez wyborów do czasu ich przeprowadzenia.
5. Pozostałe relacje między Zarządem a dyrektorami określają przepisy Kodeksu Pracy.
6. Prawo nauczycieli i pracowników szkół do wyboru swojego dyrektora powinno być zapisane również w Statutach Szkół i w Statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO.
Prosimy Sejm o sformułowanie i przekazanie Zarządowi TPISLO odpowiednich wniosków zgodnych z przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami.

 

Jerzy Modlinger (prezes Zarządu) zauważył, że sposób wyboru dyrektora można umieścić w Statutach Szkół lub Konstytucji. Przedstawił również propozycje Zarządu, dotyczące najważniejszych punktów i wiążące się z Prawem Pracy. Mianowicie zauważył, że Zarząd musi powoływać dyrektora. Następnie poinformował, że Zarząd chce mieć prawo do zatwierdzenia lub nie zatwierdzenia kandydata. W przypadku nie zatwierdzenia przez Zarząd kandydata wcześniej wybranego przez pracowników lub Radę Pedagogiczną, pracownicy lub Rada Pedagogiczna mieliby 30 dni na wybór nowego kandydata. Jeśli nie wybraliby nowego kandydata w ustalonym terminie, dyrektora wybierałby Zarząd. Ponadto ważne, aby Zarząd miał prawo do odwołania dyrektora.

Jerzy Lisiecki (skarbnik Zarządu)zauważył, że Rada Programowa nie wyjaśniła wszystkich punktów. Zaproponował, aby powstał Regulamin Wyborczy. Stwierdził również, że jest krytycznie nastawiony do kadencyjności (5 lat), ponieważ uważa, iż ogranicza to odpowiedzialność dyrektorów.

Karolina Zwierzyńska (przedstawicielka WLH) powiedziała, że zrozumiała, iż „Rada Programowa nie może decydować sama”, co kłóci się z tym, że każda szkoła sama o sobie decyduje. Ponadto zauważyła, że kadencyjność to sposób na zabezpieczenie wewnątrz szkoły, a co 5 lat powinno być wotum zaufania.

Jerzy Lisiecki odpowiedział, że szkoła sama o sobie nie decyduje oraz podkreślił, że nie może być sytuacji, w której np. Rada Pedagogiczna sama decyduje, że wykluczy innych pracowników szkoły z głosowania.

Jerzy Modlinger powiedział, że jego zdaniem powinna powstać komisja konstytucyjna, która zbierze głosy przed kolejnym posiedzeniem Sejmu, żeby mogła je wziąć pod uwagę, redagując zapis dotyczący wyboru dyrektorów. W skład komisji powinni wejść przedstawiciele Sejmu oraz Zarządu.

Bartłomiej (absolwent) stwierdził, że nie wiemy po co jesteśmy na Sejmie. Widać to między innymi po błędnym wzroku wielu posłów. Uznał za konieczne powstanie komisji konstytucyjnej.

Anna Blumsztajn (dyrektorka WLH) zastanawiała się, czy zapisy dotyczące wyborów powinny być w Konstytucji. Może powinien powstać Regulamin, żeby nie zaśmiecać Konstytucji. Komisja może napisać Regulamin.

Stanisław Orszulak (przedstawiciel WLH) postawił pytanie: czy komisja ustali Regulamin czy przypis do Konstytucji.

Michał Ziątek (przedstawiciel Raszyńskiej) zauważył, że dyskutujemy tylko o dwóch punktach. Dyskusja może być zażarta, ale zapisanie obu punktów na miejscu nie jest problemem, nie są one trudne do zredagowania. Poinformował, że Raszyńska będzie niedługo wybierać nowego dyrektora, więc zapis, będzie jej potrzebny (dlatego lepiej napisać go na miejscu, a nie tworzyć komisję).

Krystyna Starczewska (przedstawicielka Raszyńskiej) powtórzyła, że za moment na Raszyńskiej będą wybory nowego dyrektora, bo będzie odchodzić na emeryturę. Przypomniała o protestach w 2 szkołach, które miały miejsce, ponieważ dyrektorzy zostali odwołani bez głosu Rady. Dwa punkty do omówienia to:
1. Rada Nauczycieli wybiera dyrektora (trzeba się zastanowić, czy to zostawić, czy zlikwidować)
2. Jaką rolę ma Zarząd? (zatrudnianie/zatwierdzanie i zatrudnianie)

Jerzy Modlinger powiedział, że trzeba zredagować i napisać o wyborze dyrektora.

Karolina Zwierzyńska upewniła się co do tej pory zostało powiedziane.

Krystyna Starczewska powtórzyła swoją poprzednią wypowiedź.

Był pomysł, żeby głosować, gdzie będzie zapis o wyborze dyrektora, ale zaczęła się dyskusja, gdzie powinno być to zapisane oraz czy takie rozważanie ma sens w tym momencie.

Pani, która się nie przedstawiła, powiedziała, że w Statucie musi być zapis.

Inna Pani, która również się nie przedstawiła, powiedziała, że najpierw trzeba się zastanowić, czy w ogóle ma być zapis na ten temat w konstytucji.

Krystyna Starczewska powiedziała, żeby wykreślić punkt 3.5.2 Konstytucji.

Bartłomiej zaproponował, żebyśmy najpierw zagłosowali czy wykreślamy z Konstytucji punkty 3.5.2 i 3.4.3, a następnie poprowadzili 15-30 minutową rozmowę „czy Rada ma wybierać dyrektora oraz czy zapis na temat wyboru dyrektora powinien się znaleźć się w Konstytucji”.

Filip Haka (przedstawiciel Bednarskiej) zauważył, że trochę tracimy czas i ugrzęźliśmy w procedurach. Zaznaczył, że ważniejszy jest co, a nie gdzie. Wyraził swoją opinię: oba ciała (Rada oraz Zarząd) powinny wyłaniać dyrektorów. Postawił pytanie: Jak to podzielić? Przypomniał, że mamy dwie propozycje:
1) od Rady Programowej (mniej dookreśloną)
2) od Zarządu
Zaproponował, aby zacząć od idei i w wypadku dojścia do porozumienia stworzenie komisji. Zaapelował, aby nie dyskutować, co wywalić z Konstytucji. Zgłosił propozycję formalną: rozpoczęcie dyskusji „czy Zespół Szkół będzie demokratyczny”

Anna Blumsztajn zauważyła, że propozycje Bartłomieja i Filipa nie są ze sobą sprzeczne. Powiedziała, że ciało zbiorowe musi za tym głosować. Jej zdaniem w Konstytucji zapis powinien zostać w formie bardzo ogólnej, a doprecyzowany powinien zostać poza Konstytucją.

Anna Olszańska (przedstawicielka Raszyńskiej) powiedziała, że trzeba się zdecydować na demokratyczny lub niedemokratyczny wybór dyrektora, ale nie można po prostu wykreślić zapisu z Konstytucji, bo wtedy Raszyńska będzie miała problem z wyborem dyrektora.

Jerzy Lisiecki podkreślił, że ostatecznie to Zarząd (demokratycznie wybrany) odpowiada i będzie odpowiadać za wybór dyrektora. Powiedział, że Rada Programowa mówi, że rada Pedagogiczna oraz pracownicy powinni decydować. Nie ma wspomniane nic o możliwości protestu, a powinno być to uwzględnione (gdzie można się odwołać). Jego zdaniem w Konstytucji powinien powstać ogólny zapis, który w przyszłości zostanie doprecyzowany.

Stanisław Orszulak zwrócił się do Anny Olszańskiej, że obecny zapis mógłby obowiązywać do czasu kolejnego Sejmu Wielkiego. Uznał, że nie powinniśmy anulować zapisu dopóki nie mamy nowego.

Jerzy Modlinger zauważył, że według obecnej Konstytucji to Rada Nauczycieli wybiera dyrektora, a o takim organie nie ma mowy, w żadnym innym dokumencie. Zaapelował, żebyśmy precyzyjnie używali pojęć. Powtórzył za Filipem Haką, że nie ważne gdzie jest zapis – dotyczy wyboru dyrektora.

Bartłomiej uznał, że powinniśmy ponieść odpowiedzialność za błędy w Statutach, skoro w Konstytucji jest zapis o Radzie Nauczycieli.

Rafał Derda (przedstawiciel Startowej) oprosił o przedstawienie hierarchii dokumentów.

Anna Blumsztajn przyznała, że współtworząc Konstytucję nie widziała różnicy między Rada Pedagogiczną, a Radą Nauczycieli.

Maria Kotowska (Dyrektorka Biura Zarządu) przedstawiła hierarchię aktów prawnych:
1. Statut Towarzystwa
2. Statuty Szkół
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Szkolnej

Anna Olszańska poinformowała, że wszędzie powinniśmy używać zwrotu Rada Nauczycieli (a nie Rada Pedagogiczna), ponieważ jest to obowiązujące w różnych szkołach nazewnictwo. Przytoczyła najczęstszą definicję Rady Nauczycieli oraz skład Rady Nauczycieli – nauczyciele i nauczycielki, czasami również psycholog szkolny.

Małgorzata Śledziewska (przedstawicielka WLH) zauważyła, że w Konstytucji społeczność wyraża swoją wolę, więc w Konstytucji powinien znaleźć się zapis o demokratyczność (również wyboru dyrektora przez Radę). Jej zdaniem szczegóły dotyczące wyboru dyrektora powinny znaleźć się w Statucie lub Regulaminie do Konstytucji

Jerzy Lisiecki uznał, że nie umiemy na razie powiedzieć czy chcemy żeby byli wybierani przez radę czy przez pracowników (pracowników etatowych czy nie?). Zauważył, że do demokracji zalicza się możliwość odwołania do wyboru.

Filip Haka powiedział, że wiele osób byłoby w stanie się w tej chwili wypowiedzieć, czy chce, żeby nauczyciele wybierali dyrektorów. Poprosił, żebyśmy zaprzestali dyskusję nad słownictwem. Zaapelował, żeby odezwała się osoba, która nie chce, żeby nauczyciele wybierali dyrektora (jeśli taka osoba jest). Zaproponował odłożenie obrad do czasu, gdy pojawią się konkretne propozycje. Stwierdził, że możemy dyskutować, czy chcemy, żeby nauczyciele mieli głos.

Karolina Zwierzyńska stwierdziła, że nauczyciele mają wpływ i pytanie brzmi, czy sami nauczyciele, czy może nauczyciele oraz pozostali pracownicy.

Anna Blumsztajn zauważyła, że brak szczegółowych przepisów nie przeszkadza w zapisaniu intencji Sejmu Wielkiego. Zaproponowała, aby Rada/pracownicy wybierali dyrektora a Zarząd zatwierdzał wybór. Uznała również, że decyzja, czy decydują tylko nauczyciele czy wszyscy pracownicy powinna zostać pozostawiona szkołom, ponieważ są one bardzo różne. Zaapelowała o stworzenie zapisu ogólnego po 15 minutach dyskusji.

Pani, która się nie przedstawiła, zaproponowała poddanie dotychczasowych pomysłów głosowaniu. Stwierdziła, że chyba wszyscy chcemy, aby zostawić organ wybierający dyrektora w postaci Rady/pracowników. Podkreśliła, że Zarząd zatwierdza wybór i nie ma innej opcji – musi go zatwierdzać. Ponadto powiedziała, że w momencie, gdy powstaje nowa szkoła i jeszcze nie ma Rady, to Zarząd powinien wybrać dyrektora. Postawiła pytanie: gdzie będzie zapis o wyborze dyrektora?

Jerzy Lisiecki zapytał co to znaczy „decyzja szkoły” – czyli kto w tej szkole decyduje?

Jerzy Modlinger uznał propozycję Anny Blumsztajn za interesującą, ale pozostawiającą wciąż niedookreślenia. Zadał otwarte pytanie: czy wolimy zapis w Konstytucji, że Rada wybiera dyrektora i dodatkowo precyzujący załącznik do Konstytucji czy wolimy skończyć na ogólnym zapisie. Uznał, że są dwie możliwe opcje:
1. Rada wybiera, Zarząd zatwierdza
2. Zarząd wybiera i zatwierdza

Krystyna Starczewska również uznała, że to co mówiła Anna Blumsztajn było sensowne. Zaproponowała wybór przez radę, a następnie zatwierdzenie i zatrudnienie przez Zarząd. Wyraziła opinię, że o szczegółach powinny decydować poszczególne szkoły.

Anna Olszańska przeprosiła i naprostowała – Rada Pedagogiczna, a nie Rada Nauczycieli. Zauważyła, że jeśli Zarząd nie zatwierdził obecnej Konstytucji, Raszyńska nie ma aktu, do którego może się odnieść wybierając dyrektora. Zadała pytanie – po jakim czasie Zarząd ma zatwierdzać Konstytucję.

Jerzy Modlinger powiedział, że obowiązuje stara Konstytucja, ponieważ tej obecnej Zarząd nie zatwierdził (ponieważ, nie został o to poproszony). Dodał, że skoro nie ma określonej procedury – ile czasu Zarząd ma na zatwierdzenie Konstytucji obowiązuje prawo zwyczajowe.

Artur Harris (przedstawiciel IB) zapytał kto zmienia Regulamin Szkoły i otrzymał odpowiedź: Sejm Szkoły.

Anna Blumsztajn odczytała wniosek, który sporządziła razem z Bartłomiejem.

Anna Blumsztajn oraz Wanda Łuczak (przedstawicielka Bednarskiej) zaproponowały, żeby w całej Konstytucji zamienić sformułowanie Rada Nauczycieli na Rada Pedagogiczna.

Anna Blumsztajn powiedziała, że szczegóły wyboru dyrektorów szkoły powinny same ustalać .

Michał Ziątek poprosił, żeby powstał zapis, że Zarząd musi uzasadnić odrzucenie proponowanego kandydata.

Katarzyna Bratkowska (przedstawicielka WLH) zaproponowała, żeby zapisać z jakich powodów lub w jakich sytuacjach Zarząd może nie zatwierdzić kandydata lub zwolnić dyrektora.

Sławomir Sikora zaapelował, aby doprecyzować zapis w Konstytucji, aby nie było miejsc pustych, bo gdy nadejdzie czas czarnego scenariusza to będzie problem.

Karolina Zwierzyńska wyraziła opinię: wszystkie szkoły nie muszą mieć takiej samej ordynacji, dlatego powinien być ogólny zapis w Konstytucji, a szczegóły powinny ustalać Rady Pedagogiczne.

Sławomir Sikora wyjaśnił, że nie chodzi o takie doprecyzowanie. W Konstytucji powinno być zapisane, że w tej sprawie decyduje szkoła.

Anna Blumsztajn wymieniła na jakim szczeblu jej zdaniem powinny być rozpatrywane poszczególne sprawy:
1. co gdy Zarząd odrzuca kandydata (wspólna procedura)
2. kto wybiera dyrektora – nauczyciele/pracownicy (decyduje szkoła)
3. procedura wyboru (decyduje szkoła)

Michał Ziątek - zapisy na szczeblu szkolnym nie dotyczące wyboru dyrektora nie powinny znajdować się w Regulaminie Szkoły, ponieważ np. na Raszyńskiej jest to dokument regulujący m.in. godziny „dzwonków”.

Filip Haka zaproponował 15 minut przerwy, podczas której komisja napisałaby propozycje zapisu w Konstytucji.

Do komisji zgłosili się: Anna Blumsztajn, Bartłomiej, Filip Haka oraz Jerzy Lisiecki

Bartłomiej przedstawił projekt zmian w Konstytucji oraz poinformował, że każda zmiana będzie głosowana oddzielnie. Propozycje zmian były następujące:

 • wykreślenie punktu 3.4.3 „Rada Nauczycieli wybiera Dyrektora Szkoły” (aby nie mówić o tym samym w dwóch punktach)
 • zmiana punktu 3.5.2 na „Rada Pedagogiczna ma prawo wyboru Dyrektora/Dyrektorki szkoły”
 • dodanie punktu 3.5.2.1 „Do wyboru Dyrektora/Dyrektorki szkoły Rada Pedagogiczna może poszerzyć swój skład o pozostałych pracowników/pracowniczki szkoły”
 • dodanie punktu 3.5.2.2 „Zarząd TP I SLO zatwierdza bądź odrzuca wybór Rady Pedagogicznej”
 • dodanie punktu 3.5.2.3 „W sytuacji odrzucenia kandydata wybranego przez Radę Pedagogiczną ma ona 30 dni na ponowne wskazanie kandydata, jeżeli kandydat ten nie zostanie zatwierdzony przez Zarząd lub Rada Pedagogiczna nie wskaże kandydata przez 30 dni Zarząd TP I SLO ma prawo mianować Dyrektora.
 • wniosek od Zarządu (nie od komisji) – dodanie punktu 3.5.2.4 „Rada Pedagogiczna każdej szkoły uchwala załącznik do Regulaminu Rady Pedagogicznej, w którym ustala zasady wyboru Dyrektora/Dyrektorki. Załącznik ten zatwierdza Zarząd”

Jerzy Lisiecki wyjaśnił, że zaproponowany punkt 3.5.2.4 Zarząd chciałby zatwierdzić, aby procedury były spójne (minimalny zakres wymogów – quorum, sposób zawiadamiania, kto prowadzi zebrania)

Karolina Zwierzyńska poprosiła, aby do punktu 3.5.2.2 dodać „podając powody swojej decyzji”

Jerzy Modlinger odpowiedział, że nie ma możliwości, żeby Zarząd nie podał uzasadnienia, ale nie chce dyskusji na ten temat (powodu odrzucenia wyboru Rady), dlatego nie chce takiego zapisu w Konstytucji.

Stanisław Orszulak złożył wniosek formalny, sformułowany wcześniej przez Karolinę Zwierzyńską (punkt 3.5.2.2)

Michał Ziątek zauważył, że zawsze po odrzuceniu i otrzymaniu uzasadnienia Rada będzie o tym uzasadnieniu dyskutować.

Stanisław Orszulak zauważył, że jeśli Rada otrzyma uzasadnienie odrzucenia wyboru, będzie miała większe szanse, aby dobrze wybrać kolejnego kandydata

Filip Haka o zmienionym punkcie 3.5.2.2 wypowiedział się w następujący sposób „to będzie wspierać współpracę Zarządu ze szkołami”

Jerzy Lisiecki zaproponował włączenie zapisu regulującego sprawę kadencyjności.

Anna Blumsztajn powiedziała, że każda szkoła może sama ustalić kadencyjność.

Bartłomiej stwierdził, że nie ma żadnego wniosku na temat kadencyjności, a każda szkoła rządzi się trochę swoimi prawami.

Michał Ziątek wniósł wniosek formalny, aby w Konstytucji zamienić „Radę Nauczycieli” na „Radę Pedagogiczną”
GŁOSOWANIE za: 30 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

GŁOSOWANIE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU DYREKTORÓW (przedstawionych wcześniej przez Bartłomieja)

 • wykreślenie punktu 3.4.3
  za: 27 przeciw: 0 wstrzymało się: 3
 • zmieniony 3.5.2
  za: 29 przeciw: 0 wstrzymało się: 1
 • dodanie 3.5.2.1
  za: 27 przeciw: 2 wstrzymało się: 1
 • dodanie 3.5.2.2 wraz z poprawką
  za: 25 przeciw: 0 wstrzymało się: 2
 • dodanie 3.5.2.3
  za: 22 przeciw: 2 wstrzymało się: 2
 • dodanie 3.5.2.4
  za: 12 przeciw: 8 wstrzymało się: 6

8. DYSKUSJA NA TEMAT PROPORCJONALNOŚCI W URZĘDACH WYBIERALNYCH ZAKOŃCZONA GŁOSOWANIEM

Karolina Zwierzyńska zgłosiła wniosek formalny, aby uczniowie mieli zapewnioną 1/3 miejsc.

Pani z Raszyńskiej, która się nie przedstawiła, powiedziała, że się nie zgadza i uważa, że uczniowie nie muszą mieć większości.

Katarzyna Bratkowska powiedziała „To cudownie, że będzie więcej uczniów!” i powiedziała, że nie rozumie sprzeciwu Pani z Raszyńskiej.

Artur Harris uznał, że w IB zniesienie proporcji jest wręcz konieczne.

Rafał Derda powiedział, że Startowa chciałaby wykreślić „w równych proporcjach” z punktu 3.2.1.

Andrzej Prokesz zauważył, że na Raszyńskiej proporcjonalność jest bardzo ważna, każdy coś wnosi.

Dominik Słowiński przyznał, że udział rodziców i nauczycieli jest ważny, dlatego można wprowadzić poprawkę mówiącą o minimum 1 osobie z każdego stanu.

Martyna Sadło postanowiła zgłosić jako wniosek formalny pomysł Dominika Słowińskiego.

Rafał Derda zauważył, że zapis z punktu 3.2.1 „zasiadają członkowie wszystkich trzech stanów” zapewnia miejsce osobie z każdego stanu.

GŁOSOWANIE DOTYCZĄCE PUNKTU 3.2.1 KONSTYTUCJI

 • wykreślić „w równych proporcjach” w punkcie 3.2.1
  za: 18 przeciw:6 wstrzymał się: 1
 • dodanie punktu 3.2.1.1 „W demokratycznie wybieranych, przedstawicielskich władzach szkół uczniowie mają zagwarantowaną 1/3 miejsc.
  za: 15 przeciw: 8 wstrzymało się: 2

9. USTALENIA DOTYCZĄCE KONTYNUACJI SEJMU WIELKIEGO

Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować Sejm Wielki, w ustalonym przez Marszałka terminie. Na kolejnym spotkaniu mamy zająć się:

 • ustaleniem relacji między szkołami Zespołu
 • przedstawieniem demokracji poszczególnych szkół

Artur Harris zauważył, że nie omówiliśmy również kwestii odwoływania Dyrektora oraz wotum nieufności wobec Dyrektora.

Marszałek poprosił o złożenie wniosków (jeśli takie będą) na piśmie przed rozpoczęciem kolejnych obrad Sejmu Wielkiego.

Sekretarz

Karolina Wegner

.