Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 6.03.2017

Drukuj
O.K.

 

Protokół z drugiego posiedzenia Sejmu Szkolnego kadencji 2016/2017

(z dnia 6 marca 2017)

 

1. Po przywitaniu posłów i posłanek oraz przedstawieniu porządku obrad przez wicemarszałkinię Sejmu Beatę Frankowską-Patrzykont Partia PPAP, reprezentowana m.in. przez marszałka Sejmu Wojtka Wójcika, przedstawiła swój projekt zmian w Ustawie Ustrojowej Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

W trakcie przedstawiania projektu wywiązała się dyskusja.

Choć dyskutanci, w tym głównie nauczyciel Michał Ziątek, zasadniczo nie widzieli potrzeby wprowadzania proponowanych zmian w tej ustawie, przede wszystkim ze względu na ich formalny charakter (chodziło o powołanie nowych – a według dyskutantów – sztucznych – instytucji), to jednak dostrzegli wartość debaty, która wykazała dotychczasowe słabości w funkcjonowaniu takich szkolnych instytucji demokratycznych, jak Sejm i Sąd.

Wskazywano w związku z tym na potrzebę przeprowadzenia kampanii społecznej, wzmacniającej wiedzę na temat szkolnej demokracji wśród stanu uczniowskiego.

W odniesieniu do proponowanej przez Partię PPAP potrzeby powołania funkcji Ombudsmana, pośrednika pomiędzy Sądem Szkolnym a obywatelami szkolnymi, zwracano uwagę, że to Rzecznik Praw Obywatelskich oraz urbanicy z poszczególnych klas powinni w większym stopniu informować o tym, jak działa szkolna demokracja.

Pojawiło się kilka projektów uchwał do przemyślenia:

- jaki rodzaj wzmocnienia i motywacji zachęciłby do bardziej aktywnego udziału w szkolnej demokracji? Posłowie i posłanki ze stanu uczniowskiego postulowali wprowadzenie dodatkowych bednarów za ten rodzaj działalności społecznej, jednak nauczyciele i rodzice wyrażali w związku z tym wątpliwość: co miałoby być analogiczną do bednarów gratyfikacją dla posłów i posłąnek ze stanu nauczycielskiego i rodzicielskiego?

- czy na koniec semestru zrobić sesję (analogicznie do sesji dla studentów), podczas której nie ma lekcji, lecz jest czas na zaliczanie?

- czy warto, przynajmniej raz w roku, zwoływać Wiec (zgromadzenie wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców), na wzór demokracji bezpośredniej, i wtedy podejmować ważne uchwały dla całej szkolnej społeczności?

 

2. W wyniku dyskusji nad projektem zmian w Ustawie Ustrojowej SG nr 20 pojawił się wniosek, by odrzucić proponowany projekt.

W głosowaniu jawnym wzięło udział: 17 osób.

Za odrzuceniem projektu było: 13 osób,

Przeciw odrzuceniu: 7 osób,

Wstrzymujących się od głosu: 1 osoba.

W wyniku głosowania projekt zmian w Ustawie Ustrojowej SG nr 20 został odrzucony.

 

3. W toku dalszych obrad Sejmu Szkolnego wicemarszałkini Sejmu Beata Frankowska-Patrzykont przedstawiła projekt uchwały dotyczący udziału uczniów i uczennic przyszłorocznych klas siódmych i ich rodziców w szkolnej demokracji.

Uchwała nr 2/2017

W związku z planowaną reformą edukacji Sejm Szkolny Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie ustanawia, że uczniowie i uczennice przyszłych klas siódmych oraz ich rodzice mają pełne prawo do uczestniczenia we wszystkich formach szkolnej demokracji.

Projekt został przyjęty przez aklamację. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

4. W kolejnym punkcie obrad Sejmu Szkolnego przedstawiciele stanu rodzicielskiego ponownie rekomendowali udział w planowanych strajkach rodziców i wsparcie dla nauczycieli w ogólnopolskim strajku szkolnym.

 

5. Ustalono, że termin najbliższego posiedzenia Sejmu Szkolnego ustali i poda do publicznej wiadomości marszałek Sejmu Wojtek Wójcik. Postulowano również, by najbliższe posiedzenie zrobić w trybie powszechnego zgromadzenia, podczas pierwszych lekcji.

 

Protokół sporządziła:

wicemarszałkini Sejmu Szkolnego

Beata Frankowska-Patrzykont

 

 

.