Sprawozdanie z posiedzenia Sejmu Szkolnego z dnia 27 maja 2019 (cz. I) i 4 czerwca 2019 (cz. II)

Drukuj
O.K.


1. Sprawdzenie listy obecności. Na Sejmie obecni byli następujący posłowie (liczba ta zmieniała się w trakcie posiedzenia i kolejnych głosowań):

Ze stanu uczniowskiego:
posłanka Agata Bajger
poseł Jan Bogutyn
poseł Mateusz Jędrzejczyk
posłanka Francesca Koegl
poseł Leopold Kuciński
posłanka Maja Masny
posłanka Karina Skowrońska
poseł Jan Wołyniak (Marszałek)
poseł Olaf Zinkiewicz

Ze stanu rodzicielskiego:
poseł Andrzej Horawa
posłanka Katarzyna Rzeszutkowska
posłanka Aleksandra Trzynska (Wicemarszałek)

Ze stanu nauczycielskiego:
posłanka Olga Kalinowska (Wicemarszałek)
poseł Janusz Kochański
posłanka Joanna Pałach
posłanka Aga Viburno
poseł Michał Ziątek

oraz
Jan Karawajczyk (stan uczniowski, w zastępstwie posłanki Pauliny Karawajczyk)

a także goście:

Pola Gajkowska (stan uczniowski, szkolny Rzecznik Praw Obywatelskich),
pani Anita Krasowska-Skowrońska (stan rodzicielski, członkini komisji sejmowej pracującej nad zmianą Ordynacji Wyborczej),
pani Anna Olszańska (stan nauczycielski, Wicedyrektor)


2. Wybór Sekretarza Kancelarii Sejmu Szkolnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Szkolnej Pola Gajkowska zgłosiła się na stanowisko Sekretarza Kancelarii Sejmu Szkolnego i jej kandydatura została zaakceptowana.


3. Pola Gajkowska przedstawiła propozycje zmian w Ustawie Ustrojowej dotyczące ordynacji do Rady Szkoły: 


- zmiana parytetu stanów, wprowadzenie parytetów z roczników uczniów,


- ustalenie nowej liczby reprezentantów,


a także potrzebę zmiany nazwy szkoły w zapisach ustawy.


W związku z brakiem wymaganej ustawowej większości obecnych posłów, Sejm uznał, że przedyskutuje propozycję i przegłosuje ostateczny kształt projektu zmiany, na razie jednak nie może zmienić Ustawy Ustrojowej.


Głosowanie na projekt zmiany ustawy:

zmiana parytetu


ZA:12 


PRZECIW: 3 


WSTRZYMANO SIĘ: 0 


 

Głosowanie na projekt zmiany ustawy:

liczba reprezentantów

 

Opcja A 


Stan nauczycielski 4, 
Stan uczniowski 3x2, 
Stan rodzicielski 4, Stan absolwencki maks. 4


Opcja B 


Stan nauczycielski 3, 
Stan uczniowski 3x2, 
Stan rodzicielski 3


W wyniku głosowania przyjęto Opcję B (za Opcją A 1 głos, za opcją B 14 głosów, wstrzymała się 1 osoba)


Zatem rekomendowany projekt zmiany Ustawy Ustrojowej zyskał brzmienie („Władza wykonawcza”, punkt 3):
„W skład Rady Szkoły wchodzi po 2 przedstawicieli ze stanu uczniowskiego z każdego z trzech roczników (klasy VI, VII, VIII), 3 przedstawicieli stanu nauczycielskiego i 3 przedstawicieli stanu rodzicielskiego wybieranych w wyborach powszechnych”.

Ponadto należy zmienić nazwę szkoły w tytule i na początku Ustawy Ustrojowej, aby zyskała ona  zgodne ze stanem faktycznym brzmienie:

„USTAWA USTROJOWA BEDNARSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - TERYTORIUM RASZYŃSKA”
 


„Ustrojem Bednarskiej Szkoły Podstawowej - Terytorium Raszyńska, zwanej dalej Szkołą, jest ustrój demokratyczny z zachowaniem zasady trójpodziału władz”.

W dalszej części Ustawy Ustrojowej korekty nie są wymagane.

 

4. Kolejną sprawą do przedyskutowania przedstawioną przez Rzecznika Polę Gajkowską był projekt powołania Tymczasowej Rady Szkoły lub specjalnego komitetu do organizacji przyszłorocznych otrzęsin klas VI i VII. W związku z tym, że Rada ma kadencję od listopada do listopada kolejnego roku szkolnego i jest zdominowana przez roczniki starsze, które nie są już obecne w kolejnym roku szkolnym, nasilił się problem braku rąk do organizacji i przeprowadzania otrzęsin w sytuacji, kiedy w przyszłym roku szkolnym zarówno klasy III, jak i VIII będą absolwentami.

Po żywej dyskusji Sejm odrzucił jednak pomysł przeprowadzenia wyborów uzupełniających i utworzenia Tymczasowej Rady Szkoły.

Głosowanie: czy istnieje potrzeba utworzenia Tymczasowej Rady Szkoły?

ZA: 5 


PRZECIW: 10 


WSTRZYMAŁO SIĘ: 1


Po głosowaniu dyskusja trwała nadal. 
Sejm zdecydował się dokonać reasumpcji głosowania.Ponowne głosowanie: czy istnieje potrzeba utworzenia Tymczasowej Rady Szkoły? 


ZA: 1 


PRZECIW: 16 


WSTRZYMAŁO SIĘ: 0


Sejm rekomenduje powołanie zadaniowego komitetu uczniowskiego z obecnych klas VII, który zorganizuje przyszłoroczne otrzęsiny.

 

5. Doprecyzowanie Regulaminu Sejmu Szkolnego.
Wicemarszałek Olga Kalinowska zgłosiła poprawkę (uzupełnienie) do Regulaminu w brzmieniu:

"2.4. We wszystkich głosowaniach podczas danego posiedzenia Sejmu Szkolnego brane są pod uwagę tylko głosy posłów i posłanek obecnych na tym głosowaniu”.Głosowanie za przyjęciem poprawki do regulaminu


ZA: 15 


PRZECIW: 0 


WSTRZYMANO SIĘ: 2


W wyniku przyjęcia poprawki, jeden głos z upoważnienia przestał mieć możliwość brania udziału w głosowaniach od tego momentu trwania Sejmu.


 


6. Doprecyzowanie Ordynacji Wyborczej.Poseł Janusz Kochański przedstawił efekt pracy komisji sejmowej powołanej na poprzednim posiedzeniu Sejmu Szkolnego.
Po przedyskutowaniu kolejnych punktów Sejm przyjął większością głosów nowe brzmienie fragmentu Ordynacji, jak poniżej:


„DZIAŁANIA NAGANNE

8.1 Za niedopuszczalne uznaje się wszelkie działania sprzeczne z dobrymi obyczajami, w szczególności:


- obrażanie kontrkandydatów; 


- zastraszanie wyborcy; 


- naruszenie urny wyborczej;

- fałszowanie kart wyborczych, ich kradzież lub celowe niszczenie oraz dosypywanie głosów; 


- głosowanie przez osobę do tego nieuprawnioną bądź głosowanie wielokrotne; 


- zakłócanie głosowania, fałszowanie wyników głosowania bądź wyników wyborów; 


- agitacja w czasie ciszy wyborczej lub jej naruszenie w inny sposób.

8.2 W razie zaistnienia sytuacji spornej dotyczącej Działań Nagannych w toku kampanii wyborczej lub głosowania, działania takie można zgłosić do Sądu Szkolnego. Sąd Szkolny rozpatruje takie zgłoszenia w szczególnym trybie tzw. trybie wyborczym. Sąd bada okoliczności nagannego działania i w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia proponuje odpowiednie rozstrzygnięcie. W szczególności Sąd może proponować wezwanie do przestrzegania ordynacji wyborczej, przeproszenie kontrkandydata lub wyborcy, a w skrajnym przypadku usunąć kandydata z listy kandydatów”.Za powyższym sformułowaniem punktu 8.1 głosowali wszyscy w tym momencie obecni na sali obrad posłowie, czyli 10 osób.


Za powyższym sformułowaniem punktu 8.2 głosowało 9 posłów, 1 się wstrzymał.


Następnie, po dyskusji, odrzucono 7 głosami w stosunku do 1 (przy 2 wstrzymujących się) zaproponowaną przez Wicemarszałek Olgę Kalinowską poprawkę do punktu 9.2 w brzmieniu: „Protest wyborczy może być wniesiony przeciwko ważności wyborów w całości lub części” i pozostawiono punkt 9 Ordynacji Wyborczej bez zmian.

 


7. Prezentacja projektu nagrody „ZŁOTEGO BEDNARA”.
Poseł Mateusz Jędrzejczyk przedstawił swój projekt nagrody „Złotego Bednara" i korekty Ustawy Bednarowej:

USTAWA BEDNAROWA obecnie brzmi:1.      Uczeń klas I-II musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 220 bednarów.


2.      Uczeń klasy III musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 110 bednarów.
    

 

6.2.         Uczeń trzeciej klasy gimnazjum mający dług bednarowy ma wstrzymaną rekomendację.


 

Po zmianie:

1.      Uczeń klas VI-VII musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 220 bednarów.


2.      Uczeń klasy VIII musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 110 bednarów.
    

 

6.2.         Uczeń klasy VIII mający dług bednarowy ma wstrzymaną rekomendację.


 

Dodanie nowego punktu:15. W każdej klasie uczeń, który zebrał w ciągu roku szkolnego najwięcej bednarów z klasy (przy czym liczą się bednary wyłącznie z pracę), nabywa prawa do bycia wyróżnionym „Złotym Bednarem”. W przypadku większej liczby uczniów z tą samą maksymalną liczbą bednarów, nagroda przyznawana jest im ex aequo.


 

15.1 Nagroda „Złotego Bednara” oznacza:
        

-    podwyższoną ocenę z zachowania,
        

-    wyróżnienie dyplomem na zakończenie roku.

 

15.2 Premier szkoły oraz moderatorzy IDU przygotowują listę osób, które w danym roku nabyły uprawnienia do „Złotego Bednara”.Projekt wzbudził żywą dyskusję. Sejm uznał go za bardzo interesujący, ale wymagający dopracowania, a także wprowadzenia pewnych precyzyjnych zmian do Ustawy Bednarowej i Taryfikatora Bednarowego. W dyskusji powrócił wątek wynagrodzeń bednarowych za uczestniczenie w posiedzeniach Sejmu Szkolnego i Rady Szkoły.


Powołana została komisja sejmowa w składzie:


poseł Mateusz Jędrzejczyk, posłanka Maja Masny, posłanka Karina Skowrońska


do zajęcia się tym tematem.

 


8. W związku z niską frekwencją posłów na posiedzeniu Sejm ustalił, że nie zamyka obrad, a je zawiesza i że kontynuować je będzie we wtorek 4 czerwca o g.12.00.
Będzie to w zamyśle krótkie spotkanie, na którym, jeśli uda się zgromadzić ustawową większość posłów, zostaną przegłosowane (lub odrzucone) poprawki do Ustawy Ustrojowej w wyżej przytoczonym kształcie (patrz punkt 3 sprawozdania).

 

PRZERWA W OBRADACH SEJMU

 

9. W dniu 4 czerwca 2019 Sejm Szkolny kontynuował posiedzenie zawieszone w dniu 27 maja 2019. Do listy obecnych na pierwszej części posiedzenia dołączyli następujący posłowie i posłanki:

 

ze stanu uczniowskiego:

posłanka Matylda Drzazga

poseł Kajetan Górski

poseł Anderson Mwiza

poseł Maksym Nielubowicz

posłanka Karolina Osica

posłanka Anna Smuga

 

ze stanu nauczycielskiego:

poseł Zbigniew Byrski

poseł Andrzej Galla

posłanka Anna Melon-Regulska

posłanka Marta Rosłon

 

ze stanu rodzicielskiego:

posłanka Karolina Burgeon-Zielińska

gość:

pan Rafał Fanti (stan nauczycielski)

 

obecni byli także:

poseł Jan Bogutyn (stan uczniowski)

poseł Andrzej Horawa (stan rodzicielski)

poseł Mateusz Jędrzejczyk (stan uczniowski)

posłanka Francesca Koegl (stan uczniowski)

poseł Leopold Kuciński (stan uczniowski)

poseł Jan Wołyniak (Marszałek, stan uczniowski)

poseł Michał Ziątek (stan nauczycielski)

 

Wymagana frekwencja została osiągnięta.

 

10. Sejm Szkolny przegłosował proponowaną wcześniej zmianę do Ustawy Ustrojowej w brzmieniu rekomendowanym w punkcie 3 niniejszego sprawozdania. Wszyscy posłowie obecni na sali obrad głosowali "ZA".

 

Po głosowaniu posiedzenie Sejmu Szkolnego zostało zmknięte.

 

W imieniu Marszałka Sejmu Szkolnego
Olga Kalinowska, Wicemarszałek

 

 

 

.