Regulamin Rady Szkoły

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 24, wrzesień 2015

Regulamin Rady Szkoły

Rada Szkoły działa jako władza wykonawcza w Szkole.

1. Członkowie Rady Szkoły wybierani są w wyborach szkolnych zgodnie z ordynacją wyborczą Szkoły.

2. W pracach Rady Szkoły mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby ze stanu uczniowskiego, nauczycielskiego, rodzicielskiego lub absolwenckiego.

3. Tylko członkowie Rady Szkoły mogą brać udział w głosowaniach, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Rady Szkoły wybierają w głosowaniu spośród siebie premiera i wicepremiera.

5. Listę ministerstw, działających w danej kadencji, ustala Rada Szkoły.

6. Członkowie Rady Szkoły wybierają w głosowaniu ministrów. 

7. Ministrem lub wiceministrem może zostać każdy członek Rzeczpospolitej Szkolnej.

8. Każdy minister ustala skład swojego ministerstwa i przedstawia Radzie szkoły plan swojego działania.

9. Spotkania Rady Szkoły prowadzi premier, a w razie jej/jego nieobecności wicepremier lub inna wyznaczona przez Radę osoba.

10. Na zakończenie działania kadencji Rada Szkoły wyznacza wynagrodzenie bednarowe dla uczniów szczególnie zasłużonych w pracy społecznej na rzecz Szkoły.

.