Program Welcome

Drukuj
Agata Skałban

Program WELCOME dla dzieci niepolskojęzycznych

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

Konstrukcja klas:
Mamy trzy klasy - 6, 7, 8
Liczba uczniów w każdej klasie nie przekracza 10 osób.
Dzieci uczą się w małych klasach, aby możliwe było maksymalne zindywidualizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego.

Decyzja o zbudowaniu odrębnych klas cudzoziemskich spowodowana jest tym, że dzieci spoza polskiego kręgu kulturowego, często z doświadczeniem uchodźczym,  przebywające w Polsce od niedawna i w niepełnych rodzinach (bez babć, kuzynostwa, wujków i ciotek) mają ogromną potrzebę należenia do wspólnoty. Grupa o podobnych doświadczeniach imigracyjnych daje takie poczucie, jest wsparciem emocjonalnym i daje poczucie bezpieczeństwa.

Zdarza się, że uczniowie, którzy znają język polski w dostatecznym stopniu oraz dostaną pozytywną diagnozę z matematyki przechodzą do klas polskich - muszą oczywiście wyrazić taką chęć!

 

Edukacja:
- 10h jęz. polskiego z glottodydaktykiem 
- 4h jęz. angielskiego
- 5h matematyki
- przedmioty humanistyczne i przyrodnicze - różna liczba godzin w różnych klasach
- 2h zajęć teatralnych (będących dodatkowym wsparciem w nauce jęz. polskiego oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego)
- w 7 i 8 klasie po 2h „Kultury polskiej”, które często odbywają się w formie wyjść i wycieczek (dodatkowe wsparcie w nauce jęz. polskiego, historii oraz szeroko rozumianej kultury Polski)
- korepetycje uczniowskie z uczniami IB
- WF

Dodatkowo staramy się, aby wychowawcy/czynie klas mieli doświadczenie uchodźcze lub chociaż doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Ma to znaczenie również w pracy z rodzicami tych dzieci.

Mamy funkcję koordynatorki klas cudzoziemskich. 
Koordynatorka nie tylko dba o relacje między klasami cudzoziemskimi a polskimi, organizuje korepetycje uczniowskie dla uczniów programu WELCOME, ale również komunikuje się z rodzicami i pomaga w różnorodnych sprawach rodzinnych.

 

Integracja z klasami polskimi
Dzieci cudzoziemskie są oczywiście pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami społeczności szkolnej:
- biorą udział w demokracji szkolnej
- uczestniczą we wszystkich szkolnych wydarzeniach, wyjściach do teatru
- tak jak inne klasy organizują własne wydarzenia czy kiermasze
- jeżdżą na wycieczki rekreacyjne i projektowe, czasami łączone z klasą polską
- biorą udział w fakultetach, sks-ach i sportowych rozgrywkach międzyklasowych

 

Rekrutacja: do klasy 6
Aby dostać się do naszej szkoły dzieci muszą przejść diagnozę z matematyki i polskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną. Tylko w klasie 6 dopuszczamy przyjmowanie dzieci ze słabą znajomością języka polskiego, aczkolwiek praktyka jest taka, że w trakcie wakacji poprzedzających klasę 6, rodzice mają zadanie przygotować dzieci z polskiego co najmniej w stopniu podstawowej komunikacji.

Aby zapisać się na Dzień Otwarty należy wypełnić formularz TUTAJ

 

Finansowanie:
Kluczowa jest rozmowa rodziców z koordynatorką. Na podstawie uzyskanych podczas rozmowy informacji dyrekcja podejmuje decyzję czy sytuacja rodziny predestynuje ją do ubiegania się o miejsce dyrektorskie (darmowe) lub zniżkę w opłatach czesnego (decyzja podejmowana przez międzyszkolną komisję stypendialną).

 

 

Program WELCOME for non-native speakers of Polish

 

Structure of classes:

There are classes at three educational levels – Year 6, 7 and 8

The number of pupils in each class does not exceed 10 persons.

Pupils study in small groups, so that the maximal individualization of the educational and upbringing process are possible.

The decision to form separate foreign classes was caused by the fact that the children from outside the Polish cultural circle, often affected by refugee experience, who have been staying in Poland a short time and in incomplete families (without the closest family members), possess an immense need of belonging to the community. Such a feeling can be achieved by being part of a group of children with a similar immigration experience that both provides emotional support and gives the sense of safety. 

The pupils with a sufficient command of the Polish language who will be positively assessed at their maths competence have a chance to join one of the Polish classes – provided they are willing.

 

Education

- 10h of Polish pronunciation practice (with glottodidact)
- 4h of English
- 5h of Maths
- arts and science subjects – different number of hours in various classes
- 2h of theatre (as additional support in the Polish language learning and social-emotional development)
- 2h of “Polish culture” additionally in Year 7 and 8, that often take form of outings and school trips, being extra support in the Polish language, history and Polish culture learning process.
- tutorial classes with IB students
- physical education classes

 

Additionally, we are making sure that class teachers have refugee experience themselves or at least the experience in working with refugee children, which is also important for the cooperation with the parents of such children.

Our school also provides a coordinator of foreign classes who takes care of the relationship between foreign and Polish classes, organizes tutorial meeting for the members of WELCOME program as well as stays in touch with the parents and helps in various family issues.

Integration with Polish classes.

The children of foreign origin are naturally the integral part of the school community”
- they participate in school democracy
- they participate in all school events and outings
- organize their own events or fairs
- take part in recreational or project school trips, sometimes combined with a Polish class
- participate in extracurricular classes of different kinds as well as interclass sports competitions

School recruitment for Year 6

To be accepted in our school the candidates need to undertake a diagnosis of their maths and Polish abilities as well as pass an interview. Only for Year 6 do we consider admitting children with poor knowledge of the Polish language. However, being the school approach, the parents are obliged to prepare their children in the field of Polish at least at the level of basic communication skills over the summer vacations preceding the school year.

To sign up for the Open Doors Day complete the form HERE

 

Financing

The meeting with the coordinating teacher is of utmost importance. Based on the information obtained during the conversation, the school management decides whether the family situation qualifies them to apply for a free-of-charge place or a discount in tuition (the decision of which is taken by an interschool scholarship commission)

.