Pozostałe Ustawy Małe

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 30, sierpień 2021

Ustawy Małe Terytorium Raszyńska

 

Ustawa o informacji

Uchwalona 16 października 2007 r.

  Art.1Postanowienia ogólne  
 

1.1 Za informowanie o działaniach Rad Szkół, Sejmu Szkolnego, Sejmu Terytorialnego i Sądu Szkolnego odpowiedzialni są odpowiednio Ministrowie Informacji, Kancelaria Sejmu Szkolnego, Kancelarie Sejmu Terytorialnego i Sekretarz Sądu Szkolnego.

1.2 Wszystkie wiadomości i informacje, które zawierają się w poniższych punktach, powinny być ogłaszane na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych właściwych danemu organowi.

1.3 Składy Poszczególnych organów władzy powinny znajdować się na tablicach ogłoszeń właściwych danemu organowi

 

Art.2 Rady Szkoły

2.1 Informacje o pracach, przetargach, imprezach i innych działaniach Rady Szkoły należy ogłaszać bez zbędnej zwłoki.

2.2 Posiedzenia Rady Szkoły należy ogłaszać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej właściwych dla danej Rady.

 

Art.3 Sejmy

3.1 O działaniach Sejmu należy informować bez zbędnej zwłoki.

3.2 Termin posiedzeń Sejmów należy ogłaszać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Art.4 Sąd Szkolny

4.1 Informacja o dacie złożenia przysięgi sędziowskiej winna być ogłoszona przez Marszałka Sejmu Szkolnego z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.2 O posiedzeniach i wyrokach Sądu należy informować na tablicach informacyjnych i stronach www terytoriów i szkół, których dotyczy sprawa. Wyprzedzenie, z jakim należy ogłaszać datę posiedzenia, jest zależne od wewnętrznego regulaminu Sądu.

 

Art.5 Archiwa Akt Prawnych

5.1 W internecie, na stronach szkolnych, powinny być dostępne wszystkie obowiązujące akty prawne.

5.2 Na tablicach informacyjnych znajdują się: Ustawy Wielkie, sprawozdania i uchwały z ostatniego posiedzenia danego organu władzy wymienionego w niniejszej ustawie.
 

 

 

Ustawa o kancelarii Sejmu Terytorium Raszyńska  
   
1. Kancelaria Sejmu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Sejmu.
2. Kancelaria Sejmu służy pomocą Prezydium Sejmu i ułatwia posłom wykonywanie mandatu poselskiego.
3. Kancelaria Sejmu współpracuje z organami szkoły i komisjami sejmowymi.
4. Projekty ustaw, uchwał i spraw podlegających rozpatrzeniu przez Sejm należy zgłaszać na piśmie do Kancelarii Sejmu nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Sejmu.
5. Kancelaria Sejmu prowadzi korespondencję z posłami. Zawiadamia o zwołanym przez Prezydium Sejmu terminie posiedzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przesyła pocztą elektroniczną lub tradycyjną projekty ustaw i innych dokumentów zgłoszonych pod obrady Sejmu oraz prowadzi korespondencję z posłami.
6. Kancelaria Sejmu prowadzi Dziennik Ustaw, Archiwum Sejmowe i Diariusz Sejmowy.
7. Kancelarią Sejmu kieruje Szef Kancelarii Sejmu przy pomocy dobranych przez siebie współpracowników.
8. Szef Kancelarii jest powoływany i odwoływany przez Sejm. Szef Kancelarii jest powoływany na czas nieokreślony. Dokonując zmiany Szefa Kancelarii Sejmu, Sejm ma na uwadze ciągłość prac Kancelarii.
9. Szef Kancelarii Sejmu jest zwierzchnikiem wszystkich kancelistów i ponosi odpowiedzialność za ich działania.
10. Kancelistom przysługuje wynagrodzenie bednarowe.
 

 

 

Ustawa o Prezydium Sejmu Terytorium Raszyńska  
   
  tekst jednolity po zmianach 6 października 2003  
   
1. Sejm Terytorium Raszyńska działając na podstawie punktu 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej wyłania ze swego grona Prezydium Sejmu. W skład Prezydium wchodzą: Marszałek i dwaj Wicemarszałkowie (jeden z nich, wybrany przez Prezydium pełni funkcję Sekretarza Sejmu). W Prezydium Sejmu muszą być reprezentowane stany: nauczycielski, uczniowski, rodzicielski.
 

Przygotowuje się trzy listy kandydackie, według stanów. Posłowie w tajnym głosowaniu wybierają Prezydium pozostawiając na każdej liście jedno nazwisko. W drugim głosowaniu tajnym członkowie Sejmu wybierają spośród Prezydium Marszałka.

 

 


Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Preambuła

Kierując się szeroko pojętym interesem Obywateli Rzeczpospolitej Szkolnej Terytorium Raszyńska; mając na celu zapewnienie przestrzegania Ich praw oraz działając na rzecz poszerzenia możliwości wsparcia w przypadku wątpliwości co do zgodności działań szkolnych władz i obywateli z obowiązującym prawem; w obliczu pojawiających się sporów, których istotą nie jest litera prawa; chcąc uczynić naszą Szkołę miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich jej Obywateli; Sejm Terytorialny Terytorium Raszyńska postanawia, co następuje:

 1. 1. Rzecznik Praw Obywatelskichjest wybierany w szkolnych wyborach powszechnych istoi na straży wolności, praw człowieka i obywatelaRzeczypospolitej Szkolnej.

 2. 2. Do zadań Rzecznika Praw Obywatelskich należy:

 3. -mediacja w rozstrzyganiu sytuacji spornych, szczególnie tych, nieopisanych prawem szkolnym;

 1. -monitorowanie prawa i decyzji wprowadzonych w życie przezwładzeRzeczypospolitej Szkolnejpod kątem praw obywatelskich zapewnionych w Konstytucji Rzeczpospolitej Szkolnej, a także ich wpływu na atmosferę panującą w szkole oraz podejmowanie stosownych działań, w przypadku, gdy prawa obywatelskie są naruszane, bądź stosowanie prawa źle wpływa na atmosferę w szkole.

 2. 3.1.Kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich jest obywatel/kaSzkoły, który/a:

 • - uzyskał/apisemne poparcie co najmniej 30 obywateli/obywatelekSzkoły;

 • -wyraził/apisemną zgodę na ubieganie się o urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Zgłaszając kandydaturę, szczególną uwagę zwraca się na to, czy kandydat/kacieszy się powszechnym autorytetem.

 • 3.2. Kandydat/kamusi wyrazić zgodę na kandydowanie.

 • 3.3. Nie można łączyć funkcji Rzecznika i Sędziego Sądu Szkolnego.

 • 3.4 W przypadku, gdy Rzecznik przestaje pełnić swoją funkcję przed upływem kadencji, Sejm organizuje dodatkowe wybory.

 • 4. Rzecznik Praw Obywatelskich podlega Sejmowi Terytorium Raszyńska. Oznacza to w szczególności, iż tylko Sejm Terytorium Raszyńska jest w stanie go odwołać zwykłą większością głosów, w innym przypadku niż jego samodzielna rezygnacja z pełnionej funkcji.

 • 5. W przypadku, gdy osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich przestaje być obywatelem Rzeczpospolitej Szkolnej na terytorium Raszyńska, automatycznie wygasa jej mandat.

 

 

Ustawa o wykonywaniu badań na obecność substancji psychoaktywnych
w Bednarskiej Szkole Podstawowej Terytorium Raszyńska
(ustawa znowelizowana na Posiedzeniu Sejmu 18 maja 2021 roku)

    Społeczność szkolna powinna dążyć do tego, aby szkoła była miejscem bezpiecznym. Uczynienie szkoły miejscem wolnym od substancji psychoaktywnych1 (pod terminem „substancje psychoaktywne” rozumie się substancje wskazane przez Światową Organizację Zdrowia) jest jednym z warunków zapewnienia bezpieczeństwa uczniom/uczennicom. Do osiągnięcia tego celu prowadzić muszą różne działania, w szczególności odpowiednie programy profilaktyczne i edukacyjne. Sejm Terytorium Raszyńska zobowiązuje dyrekcję szkoły do regularnego organizowania programów profilaktycznych, opracowanych i prowadzonych przez doświadczonych specjalistów profilaktyki i terapii uzależnień. Istotnym elementem przeciwdziałania uzależnieniom jest także prowadzenie wśród uczniów/uczennic badań na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Sposób przeprowadzania badań reguluje niniejsza ustawa. Badania muszą być przeprowadzane z poszanowaniem godności i prywatności osób im podlegających oraz w oparciu o precyzyjne i jasne reguły.

I. Zasady organizacji badań
1. Ustawa obowiązuje w BSP Terytorium Raszyńska (dalej: Szkoła).
2. Badania uczennicy/ucznia na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie zlecane są przez dyrekcję Szkoły po uprzedniej konsultacji z psychologiem szkolnym i wychowawcą/wychowawczynią w uzasadnionych przypadkach. Przez uzasadnione przypadki rozumie się wiarygodne informacje przekazane przez osoby trzecie mające kontakt z danym uczniem/uczennicą dotyczące posiadania lub używania substancji psychoaktywnych. Informacje oraz tożsamość osoby informującej jest zachowana w pełnej tajemnicy.
3. Za organizację badań w sposób zgodny z niniejszą ustawą odpowiada dyrekcja Szkoły oraz powołani przez dyrekcję pełnomocnicy.
4. Koszt badań pokrywa Szkoła.
5. Dyrekcja ma prawo w dowolnym momencie roku szkolnego przeprowadzić badania przesiewowe na obecność substancji psychoaktywnych. Uczniowie i uczennice będą wybierani drogą losowania, przez 3-osobową komisję.

II. Zgoda na badania
1. Uczniowie/uczennice, ich rodzice lub opiekunowie prawni, powinni zostać poinformowani o programach profilaktycznych i diagnostycznych prowadzonych przez szkołę oraz o obowiązywaniu niniejszej ustawy przed przyjęciem do szkoły.
2. W momencie przyjęcia do Szkoły rodzice lub opiekunowie prawni uczniów/uczennic  podpisują zgodę na przestrzeganie niniejszej ustawy. Zgoda ta obowiązuje do zakończenia przez dzieci nauki w Terytorium Raszyńska.
3. Niepodpisanie zgody, o której mowa w punkcie  II /1 , daje dyrektorowi/dyrektorce prawo do podjęcia działań wyjaśniających przyczyny takiej decyzji. Ostateczna decyzja o trybie dalszego postępowania i ewentualnych sankcjach należy do dyrekcji Szkoły.

III. Organizacja badań
1. O dokładnej dacie przeprowadzenia testów mogą wiedzieć tylko dyrektor/dyrektorka i pełnomocnicy. Uczniowie/uczennice, ich rodzice i opiekunowie prawni są informowani w momencie przeprowadzania badań.
2. Odmowa poddania się badaniu ze strony ucznia/uczennicy skutkuje natychmiastowym poinformowaniem o tej decyzji jego rodziców lub opiekunów, którzy są wzywani przez dyrektora/dyrektorkę  lub pełnomocników na rozmowę, w której uczestniczy także uczeń/uczennica. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że odmowa spowodowana jest użyciem substancji psychoaktywnej, uczeń/uczennica zostaje skierowany/skierowana na konsultację do specjalisty terapii uzależnień. Odmowa wzięcia udziału w wyżej wymienionej konsultacji może skutkować skreśleniem z listy uczniów.

IV. Ochrona prywatności osób badanych
1. Badanie musi odbywać się w pomieszczeniu zapewniającym badanym intymność w poszanowaniu ich godności i prywatności. Fakt odbywania się badania jest zachowany w pełnej tajemnicy. Wiedzą o nim jedynie badany/badana, rodzice i opiekunowi prawni, wychowawca/wychowawczyni, dyrekcja lub pełnomocnicy.
2. Wyniki badań są poufne. Dyrektor/dyrektorka (pełnomocnicy) zobowiązani są do zachowania należytej staranności w celu ochrony informacji o wynikach badań poszczególnych osób.

V. Postępowanie w przypadku wyniku pozytywnego
1. O pozytywnym wyniku badania ucznia/uczennicy niezwłocznie informowani są jego rodzice lub opiekunowie prawni.
2. W przypadku pozytywnego wyniku dyrektor/dyrektorka lub pełnomocnik/pełnomocniczka w najbliższym możliwym terminie organizuje spotkanie z uczniem/uczennicą i jego/jej rodzicami lub opiekunami prawnymi, wychowawcą/wychowawczynią, w którym może także brać udział specjalista/specjalistka do spraw uzależnień. W trakcie spotkania uczeń/uczennica podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania używania substancji psychoaktywnych i udania się na konsultację/terapię do specjalisty terapii uzależnień, W szczególnych przypadkach kontrakt może mieć inną treść.
3. W okresie obowiązywania kontraktu uczeń/uczennica pozostaje pod opieką i wsparciem nauczyciela/nauczycielki lub innej osoby pracującej w szkole. Osobę tę wybiera dziecko. W razie braku wyboru wskazuje ją szkoła.

VI. Posiadanie i rozprowadzanie substancji psychoaktywnych na terenie Szkoły
1. Posiadanie lub rozprowadzanie substancji psychoaktywnych na terenie Szkoły, również podczas imprez szkolnych lub wycieczek, skutkuje niezwłocznym usunięciem ucznia ze Szkoły

 

1 http://who.int

.