Pozostałe Ustawy Małe

Drukuj
Wojciech Olszewski

Ustawy Małe Terytorium Raszyńska

Ustawa o informacji

Uchwalona 16 października 2007 r.

  Art.1Postanowienia ogólne  
 

1.1 Za informowanie o działaniach Rad Szkół, Sejmu Szkolnego, Sejmu Terytorialnego i Sądu Szkolnego odpowiedzialni są odpowiednio Ministrowie Informacji, Kancelaria Sejmu Szkolnego, Kancelarie Sejmu Terytorialnego i Sekretarz Sądu Szkolnego.

1.2 Wszystkie wiadomości i informacje, które zawierają się w poniższych punktach, powinny być ogłaszane na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych właściwych danemu organowi.

1.3 Składy Poszczególnych organów władzy powinny znajdować się na tablicach ogłoszeń właściwych danemu organowi

 

Art.2 Rady Szkoły

2.1 Informacje o pracach, przetargach, imprezach i innych działaniach Rady Szkoły należy ogłaszać bez zbędnej zwłoki.

2.2 Posiedzenia Rady Szkoły należy ogłaszać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej właściwych dla danej Rady.

 

Art.3 Sejmy

3.1 O działaniach Sejmu należy informować bez zbędnej zwłoki.

3.2 Termin posiedzeń Sejmów należy ogłaszać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

Art.4 Sąd Szkolny

4.1 Informacja o dacie złożenia przysięgi sędziowskiej winna być ogłoszona przez Marszałka Sejmu Szkolnego z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.2 O posiedzeniach i wyrokach Sądu należy informować na tablicach informacyjnych i stronach www terytoriów i szkół, których dotyczy sprawa. Wyprzedzenie, z jakim należy ogłaszać datę posiedzenia, jest zależne od wewnętrznego regulaminu Sądu.

 

Art.5 Archiwa Akt Prawnych

5.1 W internecie, na stronach szkolnych, powinny być dostępne wszystkie obowiązujące akty prawne.

5.2 Na tablicach informacyjnych znajdują się: Ustawy Wielkie, sprawozdania i uchwały z ostatniego posiedzenia danego organu władzy wymienionego w niniejszej ustawie.
   
Ustawa Bednarowa  
   
  Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów 10 stycznia 2005 r, zmieniona wiosną 2007r.  
   
1. Bednar wskazuje na wartość prac na rzecz Szkoły, a także prac związanych z działaniami Szkoły na zewnątrz, wykonywanych przez obywateli Rzeczypospolitej Szkolnej.
2. Celem istnienia bednara jest pobudzanie uczniów do pracy na rzecz Szkoły i prac związanych z działaniami Szkoły na zewnątrz.
3. Uczniowie opłacają bednarami swoją część czesnego za naukę w szkole.
   
Ustawa o kancelarii Sejmu Terytorium Raszyńska  
   
1. Kancelaria Sejmu wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Sejmu.
2. Kancelaria Sejmu służy pomocą Prezydium Sejmu i ułatwia posłom wykonywanie mandatu poselskiego.
3. Kancelaria Sejmu współpracuje z organami szkoły i komisjami sejmowymi.
4. Projekty ustaw, uchwał i spraw podlegających rozpatrzeniu przez Sejm należy zgłaszać na piśmie do Kancelarii Sejmu nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Sejmu.
5. Kancelaria Sejmu prowadzi korespondencję z posłami. Zawiadamia o zwołanym przez Prezydium Sejmu terminie posiedzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przesyła pocztą elektroniczną lub tradycyjną projekty ustaw i innych dokumentów zgłoszonych pod obrady Sejmu oraz prowadzi korespondencję z posłami.
6. Kancelaria Sejmu prowadzi Dziennik Ustaw, Archiwum Sejmowe i Diariusz Sejmowy.
7. Kancelarią Sejmu kieruje Szef Kancelarii Sejmu przy pomocy dobranych przez siebie współpracowników.
8. Szef Kancelarii jest powoływany i odwoływany przez Sejm. Szef Kancelarii jest powoływany na czas nieokreślony. Dokonując zmiany Szefa Kancelarii Sejmu, Sejm ma na uwadze ciągłość prac Kancelarii.
9. Szef Kancelarii Sejmu jest zwierzchnikiem wszystkich kancelistów i ponosi odpowiedzialność za ich działania.
10. Kancelistom przysługuje wynagrodzenie bednarowe.
   
Ustawa o Prezydium Sejmu Terytorium Raszyńska  
   
  tekst jednolity po zmianach 6 października 2003  
   
1. Sejm Terytorium Raszyńska działając na podstawie punktu 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej wyłania ze swego grona Prezydium Sejmu. W skład Prezydium wchodzą: Marszałek i dwaj Wicemarszałkowie (jeden z nich, wybrany przez Prezydium pełni funkcję Sekretarza Sejmu). W Prezydium Sejmu muszą być reprezentowane stany: nauczycielski, uczniowski, rodzicielski.
2.

Przygotowuje się trzy listy kandydackie, według stanów. Posłowie w tajnym głosowaniu wybierają Prezydium pozostawiając na każdej liście jedno nazwisko. W drugim głosowaniu tajnym członkowie Sejmu wybierają spośród Prezydium Marszałka.


Ustawa o rzeczniku praw obywatelskich

Projekt

Preambuła


Kierując się szeroko pojętym interesem Obywateli Rzeczpospolitej Szkolnej Terytorium Raszyńska; mając na celu zapewnienie przestrzegania Ich praw oraz działając na rzecz poszerzenia możliwości wsparcia w przypadku wątpliwości co do zgodności działań szkolnych władz i obywateli z obowiązującym prawem; w obliczu pojawiających się sporów, których istotą nie jest litera prawa; chcąc uczynić naszą Szkołę miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla wszystkich jej Obywateli; Sejm Terytorialny Terytorium Raszyńska postanawia, co następuje:

  1. Sejm Terytorium Raszyńska powołuje dla każdej ze szkół Terytorium Raszyńska instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela.

  1. Do zadań Rzecznika Praw Obywatelskich należy:

  • mediacja w rozstrzyganiu sytuacji spornych, szczególnie tych, nieopisanych prawem szkolnym.
  • monitorowanie prawa i decyzji wprowadzonych w życie przez Władze Szkolne pod kątem praw obywatelskich zapewnionych w Konstytucji Rzeczpospolitej Szkolnej, a także ich wpływu na atmosferę panującą w szkole oraz podejmowanie stosownych działań, w przypadku, gdy prawa obywatelskie są naruszane, bądź stosowanie prawa źle wpływa na atmosferę w szkole.

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich dla każdej ze szkół wybierany jest przez Sejm Terytorium Raszyńska w drugim semestrze każdego roku szkolnego.

3.1. Kandydaturę Rzecznika może zgłosić każdy organ posiadający inicjatywę ustawodawczą. Zgłaszając kandydaturę, szczególną uwagę zwraca się na to, czy kandydat cieszy się powszechnym autorytetem

3.2. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3.3. Nie można łączyć funkcji Rzecznika i Sędziego Sądu Szkolnego.

3.4. Wybór Rzecznika odbywa się przez głosowanie tajne Posłów obecnych na posiedzeniu Sejmu Szkolnego, przy zachowaniu wymogu quorum.

3.5. Kandydat zostaje wybrany, jeśli uzyska więcej niż 50 % głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydujących nie uzyska wymaganej liczby głosów, dwóch kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę głosów, przechodzi do drugiej tury. W drugiej turze wygrywa kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów.

3.6 W przypadku, gdy Rzecznik przestaje pełnić swoją funkcję przed upływem kadencji, Sejm organizuje dodatkowe wybory.

    1. Rzecznik Praw Obywatelskich podlega Sejmowi Terytorium Raszyńska. Oznacza to w szczególności, iż tylko Sejm Terytorium Raszyńska jest w stanie go odwołać zwykłą większością głosów, w innym przypadku niż jego samodzielna rezygnacja z pełnionej funkcji.
    2. W przypadku, gdy osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich przestaje być obywatelem Rzeczpospolitej Szkolnej na terytorium Raszyńska, automatycznie wygasa jej mandat.

 

 

Ustawa o wykonywaniu badań na obecność substancji psychoaktywnych

Społeczność szkolna powinna dążyć do tego, aby szkoła była miejscem bezpiecznym. Uczynienie szkoły miejscem wolnym od substancji psychoaktywnych1 jest jednym z warunków zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Do osiągnięcia tego celu prowadzić muszą różne działania, w szczególności odpowiednie programy profilaktyczne i eduka- cyjne. Sejm Terytorium Raszyńska zobowiązuje dyrekcję szkoły do regularnego organizowania programów profilaktycznych, opracowanych i prowadzonych przez doświadczonych specjalistów profilaktyki i terapii uzależnień. Istotnym elementem przeciwdziałania uzależnieniom jest także prowadzenie wśród uczniów systematycznych badań na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Ze względu na wagę sprawy, nauczyciele i pracownicy szkoły powinni dać dobry przykład uczniom także poddając się badaniom. Sposób wykonywania badań reguluje niniejsza ustawa. Badania muszą być przeprowadzane z poszanowaniem godności i prywatności osób im podlegających oraz w oparciu o precyzyjne i jasne reguły.

 

I. Zasady organizacji badań
1. Ustawa obowiązuje na terytorium Raszyńska – gimnazjum i liceum z maturą
międzynarodową i Startowa (dalej: szkoła).
2. Badaniom na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie (dalej: badania)
podlegają uczniowie i pracownicy szkoły.
3. Za organizację badań w sposób zgodny z niniejszą ustawą odpowiada dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły może przekazać te obowiązki powołanym przez siebie
pełnomocnikom.
4. Koszt badań pokrywa szkoła, z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie II. Zgoda na badania
5. Uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie powinni zostać poinformowani o
programach profilaktycznych i diagnostycznych prowadzonych przez szkołę oraz
obowiązywaniu niniejszej ustawy przed przyjęciem do szkoły. Takie same informacje
powinni otrzymać nauczyciele i inni pracownicy szkoły przed podpisaniem
odpowiednich umów.
6. W momencie przyjęcia do szkoły rodzice lub opiekunowie uczniów niepełnoletnich
wyrażają na piśmie zgodę na przeprowadzenie badań. Zgoda ta obowiązuje do
zakończenia przez ucznia nauki lub do uzyskania przez niego pełnoletniości.
Uczniowie pełnoletni, a także pracownicy szkoły, wyrażają zgodę na przeprowadzenie
badań we własnym imieniu. Rodzice lub opiekunowie uczniów pełnoletnich są
informowani o decyzji dziecka.
Pod terminem „substancje psychoaktywne” rozumie się substancje wskazane przez Światową Organizację
Zdrowia
7. Rodzice lub opiekunowie uczniów niepełnoletnich, a także uczniowie pełnoletni oraz
pracownicy szkoły, mają prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na
przeprowadzenie badań.
8. Wycofanie lub niepodpisanie zgody, o której mowa w punkcie 6, daje dyrektorowi
prawo do podjęcia działań wyjaśniających przyczyny takiej decyzji. Ostateczna
decyzja o trybie dalszego postępowania i ewentualnych sankcjach należy do dyrektora
szkoły.

III. Organizacja badań
9. Badania są organizowane co najmniej szesnaście razy w ciągu roku szkolnego.
10.O dokładnej dacie przeprowadzenia testów mogą wiedzieć tylko dyrektor i
pełnomocnicy. Uczniowie i pracownicy szkoły są informowani w momencie
przeprowadzania badań.
11. Dobór osób do badań odbywa się na podstawie procedur losowania ustalonych przez
dyrektora, z wyłączeniem sytuacji opisanej w podpunkcie 12.
12.W uzasadnionych przypadkach każdy nauczyciel ma prawo zgłosić dyrektorowi
(pełnomocnikowi) wniosek o zbadanie ucznia niezależnie od wyników losowania, o
którym mowa w punkcie 11; decyzję o wykonaniu takiego badania podejmuje
dyrektor.
13.Odmowa poddania się badaniu ze strony ucznia, skutkuje natychmiastowym
poinformowaniem o jego decyzji rodziców lub opiekunów, którzy są wzywani przez
dyrektora (pełnomocnika) na rozmowę, w której uczestniczy także uczeń. Jeżeli
zachodzi podejrzenie, że odmowa spowodowana jest użyciem substancji
psychoaktywnej, uczeń zostaje skierowany na konsultację do specjalisty terapii
uzależnień.IV. Ochrona prywatności osób badanych
14.Badanie musi odbywać się w pomieszczeniu zapewniającym badanym
intymność.
15.Wyniki badań są poufne. Dyrektor (pełnomocnicy) zobowiązany jest do zachowania
należytej staranności w celu ochrony informacji o wynikach badań poszczególnych
osób.

V. Postępowanie w przypadku wyniku pozytywnego
16.O pozytywnym wyniku badania ucznia niezwłocznie informowani są jego rodzice lub
opiekunowie.
17.W przypadku pozytywnego wyniku dyrektor lub pełnomocnik w najbliższym
możliwym terminie organizuje spotkanie z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami,
w którym może także brać udział specjalista do spraw uzależnień i wychowawca. W
trakcie spotkania uczeń podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania
używania substancji psychoaktywnych i udania się na konsultację do specjalisty
terapii uzależnień, a także do poddawania się badaniom na każde żądanie dyrektora
(pełnomocnika).
18.Uczniowi wskazany zostaje nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który będzie
poinformowany o problemie i w okresie obowiązywania kontraktu zapewni uczniowi
opiekę i wsparcie.
19.Uczeń, który nie dotrzyma kontraktu, zostaje niezwłocznie usunięty ze szkoły.
20.W przypadku pozytywnego wyniku badań u pracownika szkoły, decyzję o sankcjach
podejmuje dyrektor.

VI. Posiadanie i rozprowadzanie substancji psychoaktywnych na terenie szkoły
21.Posiadanie lub rozprowadzanie zakazanych substancji psychoaktywnych na terenie
szkoły, podczas imprez szkolnych lub podczas wycieczek, skutkuje w przypadku
ucznia niezwłocznym usunięciem ze szkoły, zaś w przypadku pracownika
rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VII. Przepisy przejściowe
22.Ustawa obowiązuje od dnia ogłoszenia z wyłączeniem punktu 9, który wchodzi w
życie od początku roku szkolnego 2008/2009.
23.Od dnia obowiązywania ustawy do końca roku szkolnego 2007/2008 badania będą
zorganizowane nie mniej niż 5 razy.

.