Deklaracja "Zero tolerancji" i "Kontrakt"

Drukuj
Poprawiono: sobota, 13, luty 2016

 

Czym jest podpisywany przez uczniów dokument pt. „Zero tolerancji”? Czym jest podpisywany przez uczniów „Kontrakt” ?

 

 

 

            Szkoła nasza daje uczniom wiele swobody, pozostawia szerokie pole dla rozwijania aktywności w różnych dziedzinach, daje też im szanse na współdecydowanie o szkolnym prawie poprzez uczestniczenie w obradach Sejmu Szkolnego – czyli szkolnej władzy ustawodawczej. Od uczniów  wymagamy przestrzegania wspólnie ustanawianego prawa, które stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich członków szkolnej społeczności.

           

          Dokument „Zero tolerancji” to wyciąg ze szkolnego prawa dotyczący zakazu zachowań, których szkoła nie może tolerować.

„Zero tolerancji” dotyczy:

  • zakazu agresji słownej i fizycznej wobec  członków szkolnej społeczności
  • zakazu zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu lub życiu kogokolwiek
  • zakazu nieuczciwości – kradzieży, kłamstw, plagiatów
  • zakazu korzystania z używek typu: papierosy, alkohol, narkotyki , dopalacze, lub udostępniania ich kolegom

 

Uczniowie na początku roku szkolnego podpisują zobowiązanie do przestrzegania czterech wymienionych powyżej zakazów. Przyjmują też do wiadomości, że złamanie któregoś z tych zakazów podlega karze, włącznie z możliwością, w przypadkach szczególnie drastycznych lub z powodu  recydywy usunięcia ze szkoły. Rodzice swoim podpisem na dokumencie „Zero tolerancji” potwierdzają, że wiedzą do czego ich dziecko zobowiązało się i jakie mogą być konsekwencje nie przestrzegania przez nie podjętego zobowiązania.

O wymiarze kary, w razie złamania prawa sformułowanego w dokumencie „Zero tolerancji” oraz w „Regulaminie Szkoły”, decyduje wychowawca, dyrektor szkoły, a w przypadkach szczególnie kontrowersyjnych Rada Pedagogiczna. Uczeń ma możliwość, w przypadku poczucia niesprawiedliwej decyzji, odwołać się do Sądu Szkolnego, którego orzeczenie jest obowiązujące.

Przed zastosowaniem najwyższego wymiary kary, czyli przed podjęciem decyzji o usunięciu ucznia ze szkoły,  dyrektor może (lecz nie musi) dać uczniowi ostatnią szansę w postaci podpisania z nim tak zwanego „Kontraktu”.

 

          „Kontrakt” to zobowiązanie ostatniej szansy. Jeśli zachowanie ucznia kwalifikuje go do usunięcia ze szkoły, dyrektor ma możliwość dania mu jeszcze ostatniej szansy w postaci podpisania „Kontraktu”. W „Kontrakcie” uczeń zobowiązuje się do całkowitej zmiany swego postępowania i dokonania określonego zadośćuczynienia za złamanie prawa.

Nie dotrzymanie „Kontraktu” jest równoznaczne z decyzją o opuszczeniu przez ucznia szkoły. Oczywiście zawsze w sytuacjach niepewnych i niejednoznacznych istnieje możliwość  odwołania się do decyzji Szkolnego Sądu, którego orzeczenie jest zobowiązujące zarówno dla dyrektora szkoły jak i Rady Pedagogicznej.
         

 

Krystyna Starczewska

.