"ZERO TOLERANCJI"

Drukuj
Poprawiono: czwartek, 17, październik 2019

 

 

 

Warszawa, dn. ..........................

Bednarska Szkoła Podstawowa

Terytorium Raszyńska

w Warszawie

 

 

„ZERO TOLERANCJI”

na podstawie Regulaminu Szkoły

 

 

W naszej szkole obowiązują cztery następujące zasady:

- zero tolerancji dla agresji fizycznej i słownej,

- zero tolerancji dla nieuczciwości – m. in. dla ściągania i plagiatów,

- zero tolerancji dla zachowań zagrażających bezpieczeństwu,

- zero tolerancji dla zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkich innych używek.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższych zasad. Jestem świadoma/y konsekwencji wynikających z ich łamania.

 

czytelny podpis uczennicy/ucznia .................................................................................

 

Przyjmuję do wiadomości zobowiązanie mojego dziecka.

 

czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna uczennicy/ucznia:

...............................................................................................................................

 

 

.