Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego

Drukuj
Poprawiono: sobota, 13, luty 2016

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego

 

Podstawowym kryterium oceny ucznia z wychowania fizycznego jest frekwencja na zajęciach. Obliczana jest jako stosunek liczby zajęć, na których uczeń był obecny do liczby zajęć programowo przewidzianych dla jego klasy, po odliczeniu usprawiedliwionych nieobecności.

 

Frekwencja wyrażona w procentach przeliczana jest na ocenę według poniższej tabeli:

OCENA FREKWENCJA

NIEDOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

CELUJĄCA

poniżej 50%

50% - 59%

60% - 69%

70% - 79%

80% - 89%*

od 90%*

* Na ocenę bardzo dobrą oraz celującą trzeba uzyskać bezwzględną (bez żadnych zwolnień i odliczeń) frekwencję podaną powyżej.

W przypadku zwolnień lekarskich zostaną one uwzględnione (odliczone) do poziomu oceny dobrej.

 

Ocena w trzeciej klasie i na świadectwie gimnazjalnym będzie średnią ocen za drugi i trzeci rok nauki.

Ocenę proponowaną na koniec roku można podwyższyć o jeden stopień.

Uczeń zobowiązany jest do udziału we wszystkich testach.

Wszystkie uregulowania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, z uwzględnieniem specyficznych aspektów zaliczania wychowania fizycznego.

 

MODEL ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

REALIZACJA ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPARTA JEST NA „STRATEGII MIESZANEJ”:

 

LICZBA GODZIN W KLASACH

PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE W SYSTEMIE KLASOWO-LEKCYJNYM 3
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU 1

 

ORGANIZACJA I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ DO WYBORU:

Uczniowie wszystkich klas mają trzy godziny obowiązkowe w systemie klasowo-lekcyjnym. Pozostałą część godzin uczniowie zaliczają wybierając w sposób dowolny ich charakter, ze wszystkich zajęć, które prowadzone są w szkole.

 

W roku szkolnym 2015/16 czwartą godzinę wychowania fizycznego można realizować na poniższych zajęciach:

 

GRY SPORTOWE:

 • piłka nożna,
 • koszykówka,
 • siatkówka,
 • unihokej;

 

PROFIL REKREACYJNY:

 • siłownia,
 • badminton,
 • łyżwy/rolki,
 • żeglarstwo,
 • zajęcia ogólnorozwojowe;

 

INNE:

 • rejs Pogorią,
 • Mistrzostwa Polski Szkół Niepublicznych w Sportach zimowych,
 • udział w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

 

Uczniowie muszą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września zapisać się u prowadzących zajęcia na wybrane przez siebie dyscypliny.

W sekcjach sportowych nauczyciel ma prawo do nie przyjęcia ucznia na zajęcia, jeśli uzna że jego sprawność ruchowa jest zbyt mała w stosunku do pozostałych członków grupy.

Jeżeli uczeń, pomimo zapisania się na wybraną dyscyplinę, nie uczęszcza na zajęcia lub czyni to w sposób sporadyczny, nauczyciel ma prawo skreślić go z listy prowadzonej przez siebie grupy.

Obliczenie frekwencji na koniec roku następuje po podsumowaniu frekwencji za trzy godziny odbywane w systemie klasowo-lekcyjnym i jedną godzinę zajęć fakultatywnych.

 

SYSTEM ZWOLNIEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

ZWOLNIENIA DORAŹNE

Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), może być zwolniony z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia. Zwolniony z zajęć uczeń ma obowiązek przebywania na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.

Wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione w ciągu 7 dni od wyzdrowienia, osobiście u prowadzącego zajęcia. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, nie będą uwzględnione przyczyny zwolnienia.

ZWOLNIENIA DŁUGOTERMINOWE

Długoterminowe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wybranych ćwiczeń (przez czas powyżej jednego miesiąca) jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Zaświadczenia semestralne lub roczne należy złożyć wraz z podaniem bezpośrednio do nauczyciela wychowania fizycznego, a następnie do sekretariatu szkoły.

Dokumentację dotyczącą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego nauczyciele przechowują do końca bieżącego roku szkolnego tj. 31 sierpnia.

Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, wychowawca klasy zapoznaje uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej oraz rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

Anna Górnicka

Marek Górnicki

Tomasz Gut

 

 

 

 

.