USTAWA BEDNAROWA

Drukuj
Wojciech Olszewski

uchwalone przez Sejm Szkolny 11.01.2011

 

USTAWA BEDNAROWA

Bednar jest jednostką miary osobistej pracy społecznej ucznia na rzecz szkoły. Każdy uczeń jest zobowiązany do wykonania określonej ilości prac społecznych, wyrażonych w Bednarach. Bednary są przyznawane przez Pracodawców zgodnie z taryfikatorem ustalonym przez Sejm Szkolny. Pracodawców zatwierdza Rada Szkoły, zaś do zarządzanie kontami Bednarów powołany jest Minister Finansów.

1.      Uczeń klas I-II musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 220 bednarów.

2.      Uczeń klasy III musi w ciągu roku przekazać na rzecz szkoły 110 bednarów.

3.      Raty bednarowe – wynoszące połowę wymaganej sumy – są ściągane na 2 tygodnie przed radą pedagogiczną (semestralną bądź klasyfikacyjną).

4.      Dyrektor szkoły w szczególnych wypadkach może zwolnić ucznia od uiszczania raty bednarowej.

5.      Zakazane jest przekazywanie bednarów pomiędzy uczniami.

6.      Uczeń mający dług bednarowy nie ma możliwości uzyskania bardzo dobrego bądź wzorowego stopnia z zachowania.

6.1.         Uczeń, który nie zbierze odpowiedniej ilości bednarów do raty bednarowej , ma dwa tygodnie na dopełnienie obowiązku, w przypadku niewywiązania się, uczeń podpisuje zobowiązanie.

6.2.         Uczeń trzeciej klasy gimnazjum mający dług bednarowy ma wstrzymaną rekomendację.

7.      Pracodawcą jest wychowawca bądź osoba wskazana przez Radę Szkoły.

8.      Podstawą do wypłacenia bednarów jest umowa z pracodawcą bądź zaświadczenie o wykonanej pracy wystawione przez pracodawcę.

9.      Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są umowa z pracodawcą lub zaświadczenie o wykonanej pracy wystawione przez pracodawcę.

9.1.                  Termin zgłaszania reklamacji wynosi 30 dni roboczych od wykonania pracy. *

10.  Pracodawca jest zobowiązany w przeciągu 10 dni roboczych od wykonania pracy do przekazania Ministrowi Finansów listy pracowników z informacją o ich wynagrodzeniu.

11.  Minister Finansów i wychowawca mają 10 dni roboczych od otrzymania listy pracowników na wypłacenie bednarów.

12.  Premier, minister finansów i moderatorzy IDU są jedynymi osobami mającymi prawo do zarządzania kontami bednarowymi.**

13.  Wychowawca dostaje wyznaczoną miesięczną kwotę bednarów od Ministra Finansów (z tego konta wychowawca płaci wyłącznie za prace na rzecz swojej klasy).

13.1.              Konto wychowawców jest zerowane z końcem czerwca.

13.2.              W przypadku, gdy klasą opiekuje się więcej niż jeden wychowawca, zobowiązani są oni poinformować Ministra Finansów, który z nich zajmuje się sprawami bednarowymi.

14.  Taryfikator jest określany przez Radę Szkoły, a zatwierdzany przez Sejm.

*Nie dotyczy roku szkolnego 2010/2011

**Obowiązuje od wprowadzenia nowego IDU

Taryfikator Bednarowy

 
l.p. Rodzaj Pracy kwota (bdnr/h)* uwagi  
1 Praca standardowa 6 Dni w które odbywają zajęcia lekcyjne  
2 Praca weekendowa 8 W dni wolne od zajęć szkolnych  
3 Noszenie wszelkich sprzętów szkolnych 8-12 bdnr premia przyznawana w sytuacjach wyjątkowych  
4 Konsultacje, lub  inna praca intelektualna 12 wypłacane przez Ministra Finansów na podstawie zaświadczenia przekazanego przez nauczyciela  
Ciasta, sałatki przynoszone na potrzeby szkoły (na dni owarte, koncerty etc.)  
5 Ciasta, sałatki wyrobu własnego 8-10 bdnr kwota otrzymanych bednarów zależna jest od wielkości produktu  - duże ciasto sałatka 10 bdnr - małe ciasto/sałatka 8 bdnr  
6 Ciasta, sałatki kupne 6-8 bdnr ilość otrzymanych bednarów zależna jest od wielkości produktu, na jedną imprezę można przynieść max. 3 rzeczy, za każdą kolejną otrzymuje się o bednara mniej!  
7 Napoje 1bdnr/l na jednej imprezie za przyniesione picie można zarobić maksymalnie 12 bednarów  
Dyżury, sprzątanie klas  
8 Dyżury na korytarzu w czasie przerw 6 bdnr/dzień dyżur w jednym czasie mogą sprawować maksymalnie  2 osoby!  
9 Sprzątanie klas -6; 1-6 bdnr jeżeli klasę sprząta 1 osoba  zarabia max. 6 bednarów jeśli klasę sprząta więcej osób kwota 6 bdnr dzieli się przez liczbę sprzątających osób (czyli jeśli klasę sprzątają 2 osoby to każda dostaje po 3 bdnr, jeśli 3 to każda po 2 bdnr itd.), kwota bednarowa zależna jest od ilości otrzymanych punktów! (1 bdnr = 1 pkt) za nie posprzątanie klasy otrzymuje się karę w wysokości 6 bdnr!  
Inne  
10 Pilnowanie pracowni (informatycznej, biologicznej etc.) na dniu otwartym 6/h stawka jak za pracę standardową ze względu na to że jest to praca wyjątkowo mało męcząca  
11 Premie do 50% całej stawki, w szczególnych, dobrze uzasadnionych przypadkach premia może być większa premia do 50% musi być skonsultowana z ministrem finansów, premia powyżej 50% musi być skonsultowana z Radą Szkoły  
12 Kary od 0 do -200% stawki karę bednarową otrzymuje się za nie stawienie się w pracy (jeśli nie obecność jest nie usprawiedliwiona), lub wykonanie jej niesumiennie, wysokość kary ustala pracodawca  
  biblioteka
13 Przyniesienie książek do bibliteki 6bdnr/książkę Każdy uczeń może przynieść maksymalnie 6 książek na semestr do biblioteki szkolnej. Aby przynieść książkę musi wcześniej udać się do osoby opiekującej się biblioteką i zapytać się o aktualne zapotrzebowania. Osoba opiekująca się biblioteką podaje dwa tytuły potrzebnych książek. Uczeń może wybrać jeden z nich.  
14 Przetrzymywanie książek -1bdnr/dzień szkolny Uczniowi, który przetrzyma książkę jest odejmowany jeden bednar za dzień szkolny. Istnieje możlwość przedłużenia terminu u osoby opiekującej się biblioteką. Osoba opiekująca się biblioteką raz w tygodniu sporządza listę osób, które nie oddały książki na czas.  
  *jeśli stawka nie jest zależna od ilości przepracownych godzin zostało to oddzielnie zaznaczone!
.